Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Strategiajohtajan virkaan ottaminen

HEL 2020-000140 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Markus Kühnin strategiajohtajan virkaan 10 500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Strategiajohtajan virka

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavan viranhaltijan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.10.2019, § 297 hallintosäännön muutoksesta, jonka mukaisesti kaupunginkanslian osastojakoa uudistetaan 1.1.2020 alkaen ja kaupunginkansliaan perustetaan uusi strategiaosasto, jota johtaa strategiajohtaja. Uusi strategiajohtajan virka perustettiin kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpanopäätöksellä, kh 21.10.2019, § 707.

Strategiajohtajan virka oli julkisesti haettavana 25.10.–11.11.2019.  Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 27.10.2019. Lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hausta ilmoitettiin myös kauppalehti.fi -mobiilipalvelussa.

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö     Boyden Oy:n suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan strategiajohtajan tehtävänä on johtaa kaupunginkanslian strategiaosastoa. Hallintosäännön 4 luvun 2 §:n mukaan strategiaosasto huolehtii kaupungin strategisesta kehittämisestä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koordinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta sekä kansainvälisistä asioista.

Strategiajohtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään kokemusta strategiatyöstä ja strategian toimeenpanosta muuttuvassa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, näyttöjä uudistusprosessien onnistuneesta läpiviennistä, digitalisaation ymmärrystä ja kokemusta vaativista hanke- ja projektinjohtotehtävistä. Lisäksi edellytettiin kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 113 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakijoita haastattelivat 26.11.–2.12.2019 kansliapäällikkö Sami        Sarvilinna, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen,        yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä yrittäjänä omassa kasvustrategioiden ja uusien liiketoimintojen konsultointiin erikoistuneessa yrityksessään. Aiemman uransa hän on tehnyt muun muassa strategiakonsulttina kansainvälisissä konsulttiyhtiöissä ja kehittämispäällikkönä suurissa pörssiyhtiöissä. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on vahva kokemus erityisesti liikkeenjohdon konsultoinnista, liiketoiminnan kehittämistehtävistä ja strategisista kehittämishankkeista ja niiden johtamisesta. Hänen toimialaosaamisensa painottuu palveluliiketoiminta-, energia- ja teollisuusalalle.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä projektijohtajana (Project Director) , ********** vastuullaan valikoidut strategiset transformaatiohankkeet. Hakemuksen ja haastattelun perusteella voidaan katsoa, että hakijalla on kattava kokemus työskentelystä eri rooleissa liikkeenjohdon konsultoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hänen osaamisessaan painottuu erityisesti kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen, strategian jalkautusprojektien vetäminen ja niihin liittyvä muutosjohtaminen.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä strategiapäällikkönä ********** Hakemuksen, haastattelun ja käytännön näyttöjen perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolinen kokemus **********

Hakija Markus Kühn toimii tällä hetkellä Posti-konsernin strategiajohtajana (Vice President, Corporate Strategy). Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on monipuolista kokemusta strategiatyöstä, strategian toimeenpanosta haastavissa toimintaympäristöissä ja liiketoiminnan kehittämisestä erikokoisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla. Hakijan osaamisessa painottuu vahva hanke- ja projektijohtaminen sekä mittavien muutosten läpivieminen yritysjärjestelyistä uudenlaisten toimintamallien juurruttamiseen ja palveluiden digitalisointiin.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä omistamansa pääomasijoitusyhtiön toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa konsulttina kansainvälisesti toimivissa konsulttiyhtiöissä. Hakemuksen ja haastattelun perusteella voi todeta, että hakijalla on monipuolista kokemusta paitsi toiminnan kehittämisestä ja strategiakonsultoinnista useammalla toimialalla, myös operatiivisesta johtamistyöstä esimerkiksi kansainvälisesti toimivan perheyhtiön varatoimitusjohtajana. Hänen kokemuksessaan painottuu myös työskentely kansainvälisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä strategiajohtajana (Head of Strategy) ********** Hänellä on aiempaa kokemusta konsulttina ja liiketoimintajohtajana työskentelystä liikkeenjohdon konsulttiyhtiössä sekä muun muassa strategiasta vastaavana johtajana (General Manager, Strategy) globaalisti energia-alalla toimivassa yhtiössä. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on vahva kokemus strategiatyöstä. Hänen osaamisessaan korostuu monipuolinen strategiaprosessin hallinta, liiketoimintaympäristön analysointi ja ennakointityö. Hänen toimialaosaamisensa painottuu energia-alalle. Hänen liiketoiminnallista näkemystään tukee myös aiempi akateeminen tutkimustyö.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 2.–5.12.2019.

Toiseen haastatteluun 17.12.2019 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat pormestari Jan Vapaavuori, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarin sijainen Tomi Sevander ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna. Tilaisuuteen osallistuivat myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, henkilöstöjohtaja Nina Gros, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti sekä rekrytointipäällikkö Riitta Hellman.

Hakija ********** on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon    Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 1998. Hän on toiminut vuodesta 2016 alkaen projektijohtajana **********

Hakija Markus Kühn on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 2000. Hakija on toiminut     vuodesta 2018 alkaen Posti -konsernin strategiajohtajana vastaten konsernin strategiasta, liiketoimintaportfolion kehittämisestä ja yrityssuunnittelusta. Aiemmin hän on toiminut Posti Oy:n paketti- ja logistiikkapalveluissa liiketoiminnan kehitysjohtajana, hankejohtajana Postin konsernistrategiatiimissä, strategiasta ja transformaatioista vastaavana pääkonsulttina (Principal Consultant) Cap Gemini Consulting -yhtiössä, julkishallinnon konsultointipalvelujen johtajana Tieto Finland Oy:ssä, liiketoimintajohtajana Planmeca-konserniin kuuluvassa Plandent Oy:ssä, sekä prosessi- ja teknologiakonsulttina Deloitte-konsulttiyhtiössä.  Hakijan vahvuutena on erittäin monipuolinen kokemus johdon konsultoinnista, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä, strategiatyöstä sekä laajojen kasvu- ja kannattavuusstrategioiden suunnittelusta ja toimeenpanosta. Hän on johtanut strategiatyötä useammassa voimakkaassa muutoksessa olevassa kompleksissa organisaatiossa ja hänen kansainvälinen kokemuksensa on vahva.

Arviointi

Strategiajohtaja vastaa Helsingin kaupungin strategisen näkemyksen ja toimeenpanokyvykkyyden kasvattamisesta yhdessä kaupungin johdon kanssa. Hän johtaa osastoa, jonka keskeisiä tehtäviä ovat kaupunkitasoisten muutosprosessien johtaminen, tiedon ja siihen perustuvan analyysin rakentaminen, kaupungin digitalisaation edistäminen, kansainväliset asiat sekä strategiatyön kehittäminen ja kaupungin strategisen kyvykkyyden kasvattaminen.

Strategiatyöhön ja strategisten hankkeiden toimeenpanoon liittyvän kokemuksen lisäksi tehtävä edellyttää kykyä ja halua johtaa noin 100 hengen vahvuisen strategiaosaston henkilöstöä tilanteessa, jossa uusi osasto muodostetaan kaupunginkanslian eri osastoilla sijainneista yksiköistä ja näiden henkilöstöstä.

Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Strategiajohtaja on kaupungin keskeisten päättäjien kumppani ja neuvonantaja, mistä syystä hänellä tulee olla kokemusta työskentelystä ylimmän johdon kanssa sekä kyky muodostaa luottamuksellinen suhde ja tehokas tapa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Markus Kühnilla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen strategiajohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa erittäin monipuolinen kokemus strategiatyöstä, liiketoiminnan kehittämisestä ja projektijohtamisesta monimutkaisissa organisaatioissa ja liiketoimintaympäristöissä, niin kotimaassa kuin kansanvälisissä yhteyksissä. Hän on tuloksellisesti vastannut strategiatyöstä erilaisissa organisaatiossa, eri toimialoilla ja eri rooleissa niin konsulttina, liiketoimintayksikön johtajana kuin strategiajohtajana.  Hän on työskennellyt 20 vuotta yksiköiden ja toimintojen rajat ylittävissä tehtävissä ja tottunut johtamaan muutosta sekä oman organisaationsa kautta että ilman suoraa linjavastuuta, ja viemään tavoitteet läpi määrätietoisesti, mutta samalla eri osapuolet osallistuttavasti. Työskentelytavaltaan hän on määrätietoinen, aikaansaava ja yhteistyötä edistävä. Hän on selkeä, rohkaiseva ja helposti lähestyttävä esimies, joka johtaa asioiden kautta sparraten ja henkilöstön itseohjautuvuutta edistäen.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen    liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia henkilöstöosasto

Kaupunginkanslian HR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

+358 9 655 783

 

FI02012566