Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle

HEL 2019-010897 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 322 000 euron lainan Maununnevalle rakennettavan liikuntakeskuksen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehto: Lainapäätös on voimassa 24 kuukautta kaupunginhallituksen lainapäätöksestä lukien.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaarelan liikuntahallin lainahakemus_julkinen

2

Hankesuunnitelma

3

Käyttötaloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskus on suunnitellut rakentavansa Kaarelan kaupunginosan Maununnevan alueelle kerrosalaltaan noin        5 620 m²:n liikuntahallin. Halli sijoittuu valtion omistamalle maa-alueelle rakennettavan Suomalais-venäläisen koulun viereen ja koulun on suunniteltu osaltaan myös vuokraavan hallin liikuntatiloja. Liikuntakeskuksen toimintaa hoitaa alalta pitkäaikaisen kokemuksen omaava Arena Center Oy. 

Liikuntakeskukseen rakennetaan neljä täysimittaista joukkuepeleihin soveltuvaa kenttäkokonaisuutta. Pääasialliset lajit ovat salibandy, futsal ja käsipallo, mutta myös koripallon ja lentopallon harrastaminen on mahdollista. Lisäksi kentillä on mahdollista pelata sulkapalloa. Yksi kentistä on jaettavissa väliverhoin kolmeksi erilliseksi liikuntatilaksi. Kenttien päätyyn sijoittuu erillinen 60 m²:n kiinteä näyttämö, joka erotetaan kenttätilasta äänieristetyllä paljeovella. Näyttämöä voidaan käyttää joko erillisenä liikunta- ja harrastetilana tai esitys- ja kokoustilana. Halliin rakennetaan lisäksi yhteensä 7 pukuhuonetta, kahvio ja varustemyymälä.

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskus hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 6 555 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle (sisältäen tonttikustannukset) Helsingin kaupungilta 2 322 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtionavustuksella 750 000 euroa, pankkilainalla 2 322 000 euroa sekä 1 161 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä KOy Kaarelan Liikuntakeskukselle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 2 322 000 euron lainan perusteella.

Kaupunki myöntää korkotukea harrastustoimintaan tulevan liikuntakeskuksen rakentamiskustannuksiin myönnettävälle lainalle. Liikuntakeskusta käyttävät ja vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla. Kyseessä on urheilutila, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 197). Korkotuella ei siten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, joten KOy Kaarelan liikuntakeskuksen saama taloudellinen etu ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 19 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaarelan liikuntahallin lainahakemus_julkinen

2

Hankesuunnitelma

3

Käyttötaloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 205

HEL 2019-010897 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon perustettavan yhtiön nimiin tehdystä lainahakemuksesta, joka koskee Kaarelan kaupunginosaan, Maununnevan osa-alueelle rakennettavaa liikuntakeskusta:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 2 322 000 euron lainan myöntämistä 20 vuoden laina-ajalla, 28.10.2019 rekisteröidyllä nimenmuutoksella perustetulle Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle, kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntakeskuksen toteuttamiseksi Kaarelan alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Helsingin luoteisosissa on rajallisesti etenkin joukkuepalloilun sisäliikuntatiloja. Varsinkin suosiotaan kasvattavan salibandyn harrastusmahdollisuudet ovat hyvin heikot. Nykyiset liikuntatilat eivät vastaa salibandyn vaatimuksia määrällisesti, kapasiteetiltaan tai esimerkiksi pelialustaltaan. Laadukkaiden harrastustilojen puute on myös hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja näin ollen rajannut harrastajamäärien kasvua. Tilanne on kriittisin ennen kaikkea lasten ja nuorten ryhmissä.

Toteutuessaan liikuntakeskus täydentäisi kaupungin omaa palvelutarjontaa ja parantaisi huomattavasti alueen urheiluseurojen toimintaedellytyksiä sekä tarjoaisi helpotusta lähialueen (Pohjois-Haaga, Lassila, Kannelmäki, Kaarela, Malminkartano, Maununneva, Länsi-Pakila, Paloheinä ja Maunula) asukkaiden, koulujen päiväkotien ja oppilaitosten liikuntapaikkaolosuhteisiin.

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskuksen nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 6 555 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 2 322 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion avustuksella 750 000 euroa, pankkilainalla 2 322 000 euroa sekä 1 161 000 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566