Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeessa vuonna 2020

HEL 2019-012652 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2020 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 850 770 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeessa. Määrärahalla voidaan palkata noin 270 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2020 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 800 770 euroa työntekijöiden palkkauskuluihin sekä työntekijöiden suojavaatetukseen, työvälineistöön sekä välttämättömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Yhteensä 850 770 euroa.

Rahoitusta haetaan aiempien vuosien toteuman mukaisesti. Päätöksentekoa on aikaistettu aiempiin vuosiin nähden johtuen rahoituksen jakamisesta Siisti kesä -hankkeen ohella myös Maailman toimivin kaupunki – nuorten kesärekryhankkeelle. Rahoituksen ja työkuukausien jakautuminen sovitaan erikseen kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden sekä rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566