Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

20.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

HEL 2019-012093 T 11 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää kansallisen ja globaalin saavutettavuuden kannalta maan kasvukeskusten välisten nopeiden raideyhteyksien kehittämistä tärkeänä. Näihin lukeutuvat niin Helsingin ja Turun välinen yhteys kuin Suomirata. Ilmastonäkökulmasta raideliikennehanke on tärkeä ja kannatettava. Arviointiohjelmassa on tunnistettu hyvin hankkeen moninaiset ja laajalle ulottuvat vaikutukset ja arviointimenetelmiä on esitetty asianmukaisesti. Laajimmat ja pysyvimmät vaikutukset kohdistuvat yhdyskuntarakenteeseen ja sen toimivuuteen. On tärkeää, että arvioinnissa kiinnitetään valtakunnallisen ja seututason arvioinnin ohella riittävästi huomiota myös paikallistason muutoksiin hankkeen koko vaikutusalueella.

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsingin rautatieaseman ratapihan kapasiteetin riittävyys mikäli hanke lisää junaliikennettä Helsingin ja Espoon välisellä rataosuudella.

Jos Helsingin ja Espoon välinen junaliikenne kasvaa hankkeen johdosta, on sillä ympäristövaikutuksia esimerkiksi lisääntyvän melun muodossa myös Helsingin kaupungin alueella. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsingin rautatieaseman ratapihan kapasiteetin riittävyys mikäli hanke lisää junaliikennettä Helsingin ja Espoon välisellä rataosuudella. Arviointiohjelmaan tulee sisällyttää myös hankkeen edellyttämät varikot ja niiden sijainnit.

Junaliikenteen nopeutuminen Helsingistä Turkuun sekä mahdollinen uusi taajamajunaliikenne Helsingin ja Lohjan välillä parantaa Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun saavutettavuutta kestävillä kulkutavoilla, millä on vaikutusta työvoiman saatavuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Helsingin alueen maankäytön kehittämiseen sillä ei ole juuri vaikutusta.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 25.11.2019

2

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Helsinki-Turku nopean junayhteys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin kaupungin, kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen sekä kaavoittajan lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta lausuntoa. Lausuntoa on pyydetty 20.1.2020 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 27.1.2020 asti.

Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Helsinki–Turku -yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä. Tavoitteena on myös parantaa saavutettavuutta ja liikenteen sujuvuutta, edistää liikenteen tavoiteverkon ja alueidenkäytön suunnitelmien toteutumista sekä tukea ilmastotavoitteita. Hankkeesta vastaavana toimii Väylävirasto ja arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus).

Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ratatekninen suunnittelu välillä Salo–Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke käsittää Helsinki–Turku välisen nopean ratayhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin, sekä Salo–Kupittaa rataosuuden kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun YVA:a tukevan ratateknisen suunnitelman ja selvitykset.

Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo–Salo -oikorata mahdollistaa nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen kehittämisen Espooseen, Kirkkonummelle, Vihtiin ja Lohjalle. Espoo–Salo -oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 km. Salo–Turku -radan kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo–Turku -yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.

Helsinki–Leppävaara ja Leppävaara–Kauklahti väliset rataosuudet jäävät tämän YVA:n ulkopuolelle, sillä Helsinki–Leppävaara raiteet on jo toteutettu, ja Espoo-radalla välillä Leppävaara–Kauklahti ympäristövaikutukset on jo arvioitu YVA-lain 4668/1994 edellyttämällä tavalla.

Erillisistä rataosuuksista huolimatta hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:

Helsinki–Leppävaara ja Leppävaara–Kauklahti väliset rataosuudet jäävät tämän YVA:n ulkopuolelle, sillä Helsinki–Leppävaara raiteet on jo toteutettu, ja Espoon-radalla välillä Leppävaara-Kauklahti ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-lain (4668/1994) edellyttämällä tavalla.

Tausta

Helsinki–Turku -yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä, sillä se yhdistää maan suurimman ja maan kolmanneksi suurimman kaupunkiseudun. Nopea junayhteys kaupunkien välillä tulee toteutuessaan palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä. Samalla hanke tukee radan varren kaupunkien ja kuntien maankäyttöä. Nopea junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle. Helsinki–Turku -yhteysväli kuuluu Euroopan Unionin TEN-T –ydinverkkokäytävään osana Tukholman ja Pietarin yhdistävää akselia. Itä-länsisuuntaisen Pietariin jatkuvaan kehittämisvyöhykkeen lisäksi Turku–Helsinki -käytävä kytkeytyy poikittaiseen Helsinki–Hämeenlinna–Tampere -vyöhykkeeseen. Myös Helsingin ja Tallinnan mahdollinen kaksoiskaupunkikehitys vahvistaa metropolialueen ja alueelle johtavien kehityskäytävien painoarvoa ja merkitystä toiminnallisina alueina. Laajempina raideliikenteen kehittämisen tavoitteina on parempi saavutettavuus, sujuva liikkuminen ja nopeat liikenneyhteydet. Raideliikenteen kehittäminen tukee myös EU:n ja Suomen kansallisia ilmastotavoitteita.

Arvioitavia asioita

Liikenteellisten vaikutusten lisäksi hankkeesta arvioidaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, vaikutukset maankäyttöön ja aluekehitykseen, vaikutukset ihmisten elinoloihin, vaikutukset terveyteen ja viihtyvyyteen, melu ja runkoääni sekä -tärinävaikutukset, vaikutukset pintavesiin ja pohjavesiin, vaikutukset luonnonoloihin ja suojelualueisiin, vaikutukset ekosysteemipalveluihin, vaikutukset maa- ja kallioperään, vaikutukset luonnonvarojen käyttöön, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, vaikutukset ilmanlaatuun, vaikutukset ilmastonmuutokseen sekä rakentamisen aikaiset vaikutukset. Arvioinnit tehdään YVA-konsulttien tekemänä asiantuntija-arviona.

Jatkosuunnittelu

YVA-ohjelman valmistumisen ja nähtävillä olon jälkeen hankkeen yhteysviranomainen Uudenmaan ELY-keskus antaa ohjelmasta lausuntonsa kuultuaan sitä ennen alueen asukkaita ja viranomaisia. Lausunnon perusteella toteutetaan vaikutusten arviointi ja laaditaan YVA-selostus. Arviointiselostuksen valmistuttua yhteysviranomainen antaa siitä perustellun päätelmän, jonka jälkeen hankkeesta vastaava voi tehdä päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta välillä Salo–Turku.

Valitusta vaihtoehdosta laaditaan tämän jälkeen ratalain mukainen suunnitelma, josta annetaan saman lain mukainen hyväksymispäätös suunnitelman käsittelyn jälkeen. Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma. Suunnitteluratkaisu toimii myös kuntien tulevan maankäytön suunnittelun lähtökohtana.

Ratalain mukaisen suunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa radan sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Hankkeen toteuttaminen vaatii eduskunnan tai hankeyhtiön rahoituspäätöksen eikä vielä näin ollen ole Väyläviraston toteuttamisohjelmissa.

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden lausunto. Esitys on toimialan lausunnon mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 25.11.2019

2

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Helsinki-Turku nopean junayhteys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566