Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 870

Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta

HEL 2019-005583 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että käytössä oleva äänestysluetteloiden jakaminen äänestäjän sukunimen mukaisesti ryhmiin A–K ja L–Ö muutetaan jaoksi ryhmiin A–L ja M–Ö.

Oikeusministeriö huolehtii vaaliluetteloiden tulostamisesta äänioikeustietojärjestelmästä ja niiden toimittamisesta keskusvaalilautakunnille. Vaaliluettelot on ositettu kirjaimin A–K ja L–Ö. Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on tiedostanut aloitteessa mainitun ongelman ja esittänyt oikeusministeriölle, että ositus tehtäisiin kirjaimin A–L ja M–Ö. Asia otettiin viimeksi esille kuluvan vuoden lokakuussa oikeusministeriön järjestämässä vaalitietojärjestelmän kehittämistä koskevassa keskustelutilaisuudessa. Ministeriö otti asiakseen selvittää asiaa ja harkita voisiko jakoa muuttaa tai osittaa vaaliluetteloa aina jokaisen kirjaimen jälkeen, jolloin joka kirjaimen jälkeen tulisi tyhjä väli. Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta pyrkii vaikuttamaan asian käsittelyyn siten, että seuraavissa vaaleissa olisi mahdollista jakaa luettelo aloitteessa esitetyin tavoin.

Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien vaaliluettelo on tulostettu A4-koon irtopapereille paperin molemmin puolin, jolloin luettelon osittaminen sukunimen alkukirjaimen mukaisesti ei onnistu. On epätodennäköistä, että sukunimen alkukirjain vaihtuu sivun vaihtuessa. Ennen vuotta 2017 tulostus tapahtui ketjulomakkeelle, jolloin luettelon on voinut katkaista mistä kohdasta tahansa. Oikeusministeriön mukaan muutos johtui siitä, ettei Suomessa ole enää painotaloa, joka pystyisi tulostamaan vaaliluettelot ketjulomakkeelle.

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on ehdottanut oikeusministeriölle vuoden 2017 vaaleista lähtien, että vaaliluettelot ositettaisiin jaolla A–L ja M–Ö. Oikeusministeriön mukaan sukunimien jakautuminen on erilaista eri kunnissa ja kaikkia palvelevaa ositusta on hankala löytää. Suurelle osalle kunnista jako A–K ja L–Ö on hyvä.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566