Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 854

Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

366 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

364 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

365 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

367 §, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

368 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

369 §, Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunginkanslialle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

370 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Vartiokylä)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

371 §, Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle.

372 §, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

373 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeilemiseksi kaavoituksessa

Ei toimenpidettä.

374 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 11-15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566