Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 862

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje

HEL 2019-012513 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sisäisen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje (2.12.2019)

2

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 16.10.2015 (Khs 23.11.2015 § 1025)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen liitteen 1 mukaisesti ja kumota samalla 23.11.2015 (§ 1025) antamansa aiemman ohjeen.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kansliapäällikön tekemään ohjeeseen vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2019 (§ 29) Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen tehdään tarvittavat päivitykset vuoden 2019 aikana. Lisäksi perusteluissa todettiin, että myös jatkossa kaupunginhallitus antaisi ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta.

Kuntalain (§ 39) mukaan kunnanhallituksen tulee huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupungin hallintosäännön (8 luku 1 § 7 kohta) mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa kaupunkikonsernin toiminnan laillisuus ja vaatimustenmukaisuus. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen tarkoitus on kuvata tarkemmin sitä, miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tulee käytännössä toteuttaa.

Keskeiset muutokset ohjeeseen

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeeseen on päivitetty toimialauudistuksen takia organisaatiotietoja. Lisäksi keskeisinä muutoksina on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan visio (kappale 2.1), sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kolmen puolustuslinjan malli (luku 4), henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit (kappale 6.4) sekä kaksi liitettä: johtaminen, valvonta ja riskienhallinta pähkinänkuoressa sekä toimivan sisäisen valvonnan tunnusmerkkejä. Kokonaisuudessaan ohjeen kappaleiden järjestykseen on tullut muutoksia. Lisäksi ohjeen luettavuutta on pyritty parantamaan.

Muutokset toteutetaan teknisesti niin, että kaupunginhallitus hyväksyy ohjeen uudelleen kokonaisuudessaan ja samalla kumoaa aiemmin (23.11.2015) antamansa ohjeen (liite 2).

Ohjeen valmistelu

Kansliapäällikkö on asettanut kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän, jonka ohjauksessa ohjeen päivitykset on tehty. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa ja kehittämistarpeita Helsingin kaupunkikonsernissa. Koordinaatioryhmä koostuu kaupunginkanslian, toimialojen, liikelaitosten ja suurimpien tytäryhteisöjen edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

Ohjeen käytön edistäminen

Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisesta toimeenpanosta ja raportoinnista vastuualueillaan. Esihenkilöt toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omilla vastuualueillaan sekä seuraavat ja arvioivat valvonta- ja riskienhallintatoimenpiteiden tuloksellisuutta.

Kaupunginkanslia edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista viestimällä päivitetystä ohjeesta kaupunkikonsernin sisällä. Ohje viedään sekä kaupungin sisäiseen Intraan (Helmi) että tytäryhteisöjen Intraan (Tyyne). Lisäksi päivitetystä ohjeesta tiedotetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän jäsenten toimesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutustilaisuuksissa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeissa (Khs 2.12.2019, s. 37–38) on todettu keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet ja tehtävät. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa -ohjeen ja sen viestinnän on tarkoitus tukea myös talousarvion noudattamista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sisäisen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje (2.12.2019)

2

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 16.10.2015 (Khs 23.11.2015 § 1025)

Oheismateriaali

1

Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (Kvsto 30.1.2019 § 29)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialat

Liikelaitokset

Kaupunginkanslia

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566