Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 861

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuosiksi 2020-2021

HEL 2019-012415 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuosiksi 2020-2021 Helsingin nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluvat seuraavat, vaaleilla valitut henkilöt.

August Kiattrakoolchai

Inka Karlsson

Nella Salminen

Jimi Joutsio

Kukka Luukanen

Alma Rantalaiho

Verneri Hirn

Iris Kässi

Lana Bulatova

Lauri Pyykkö

Hugo Dahlberg

Waleed Ahmed

Miro Maaranen

Ahmednur Farah

Jenni Ahonen

Jemina Sandell

Kiti Kuortti

Lumia Pesonen

Niko Partanen

Oona Sainio

Jenny Vu

Sampo Hallivuori

Elo Umukoro

Olivia Sorvari

Victor  Ocampo

Max TalviOja

Aisha Mahmood

Katja Legeza

Joel Helin

Elias Mustamand

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneuvoston työn tukemisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Ruudin toimintavuosi 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n edellyttämä nuorten vaikuttamistoimielin, jonka kaupunginhallitus asettaa. Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa äänioikeus on 13-17 -vuotiailla nuorilla, ja oikeus asettua ehdolle nuorilla, jotka ovat täyttäneet 13 vuotta, mutta eivät 18 vuotta ennen kuin kulloinkin valittavan nuorisoneuvoston toimikausi alkaa. Helsingin nuorisoneuvoston jäsenmäärä on 30 jäsentä. Vuosiksi 2020-2021 asetettavan Helsingin nuorisoneuvoston toimikausi on ensimmäistä kertaa kaksi vuotta. Kahden vuoden toimikaudella vahvistetaan nuorten oppimista ja toimijuutta sekä yhtenäistetään Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorten vaikuttajatoimielinten aikatauluja.

Helsingin nuorisoneuvosto on osa nuorten vaikuttamisjärjestelmää, Ruutia, jonka kaupunginhallitus asetti 18.12.2017 kaudeksi 2018-2021. Esityslistan liitteenä on kuvaus Ruudin toiminnasta vuonna 2019.

Nuorisoneuvoston tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Pormestari ja apulaispormestarit tapaavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispormestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja nuorisoneuvoston välillä. Nuorisoneuvostossa toimii neljä toimialaryhmää, joiden koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kukin toimialajohtaja. Vuonna 2019 nuorisoneuvoston edustajat saivat läsnäolo- ja puheoikeuden kaikissa Helsingin lautakunnissa.

Nuorisoneuvoston vuoden 2019 vaaleissa ehdolle saivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki vuosina 2002- 2006 syntyneet helsinkiläiset nuoret. Ehdokkaaksi asettui 72 nuorta, mikä on enemmän kuin koskaan ennen Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa. Vaalia varten rakennetussa vaalikoneessa ehdokkaat vastasivat kysymyksiin, ja äänestäjät saattoivat etsiä sieltä sopivaa ehdokasta. Vaalikoneen etusivu oli yhteinen Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa. Helsingin nuorisoneuvoston vaalikoneen sivulla kävi 10 000 vierailijaa, joista vähintään kolmeen kysymykseen vastasi 6 055 ja kaikkiin kysymyksiin 3 100 vastaajaa. Ehdokkaat nostivat nuorisoneuvoston vaaleissa esiin erityisesti ilmastonmuutokseen ja ympäristöön koskevia kysymyksiä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita, koulutuskysymyksiä sekä nuorten oikeutta osallistua Helsingin kaupungin päätöksentekoon.

Vaalien toteutuksesta vastasi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Nuorisopalvelut järjesti 11.-22.11.2019 välisenä aikana äänestystilaisuuksia kouluissa ja oppilaitoksissa. Äänestyksen toteutukseen osallistuivat sekä kaupungin että yksityiset koulut ja oppilaitokset. Koululla järjestettiin pääsääntöisesti yksi äänestyspäivä. Nuorisotaloilla pystyi äänestämään 25.-29.11. 2019. Vaaleissa äänestäminen tapahtui digitaalisesti nVotes –sovelluksessa koulun tai oppilaitoksen sähköpostitunnuksilla tai äänestäjälle henkilökohtaisesti luodulla tunnuksella. 

Vaaleissa annettiin yhteensä 9 396 ääntä ja äänestysprosentti oli 35,4 %. Edellisissä vaaleissa vuonna 2019 ääniä annettiin 9 493 ja äänestysprosentti oli 35,7 %.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Ruudin toimintavuosi 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nuorisoneuvoston jäsenet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566