Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 860

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston matka Alankomaihin Amsterdamiin ajalla 18.–20.3.2020

HEL 2019-012373 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet tekemään virkamatkan Amsterdamiin, Alankomaihin ajalla 18.–20.3.2020.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä virkamatkoista annetun ohjeen mukaisina.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virkamatkan aikana tutustutaan muun muassa Amsterdamin kaupungin innovaatiopolitiikkaan, startup-ekosysteemiin, maahanmuuttajien kotouttamiseen sekä kaupungin markkinointiin, kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Lisäksi tutustutaan paikallisiin elinkeinoelämän toimintaa tukeviin organisaatioihin. Matkan alustava ohjelma (liite 1) toteutetaan 19.–20.3.2020. Matkajärjestely on suunniteltu sellaiseksi, että osallistujat voivat valintansa mukaan lähteä matkalle myös 18.3.2020 illalla.

Matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet, ja luottamushenkilöitä osallistuu siten enintään yhdeksän. Matkalle osallistuvat myös elinkeinojohtaja ja edustajia kaupunginkansliasta. Kaupungin henkilöstön matkakustannukset maksetaan asianomaisten yksiköiden määrärahoista.

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 1000 euroa osanottajaa kohden. Lisäksi tulevat kuljetukset, ateriat paikan päällä, päivärahat ja matkatoimiston kustannukset. Ansionmenetykset korvataan luottamushenkilöille luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn kaupunginvaltuuston päätöksen 19.6.2019 § 211 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 6.5.2019 § 321 mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen virkamatkoista muualle kuin kotimaahan. Korvausta virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista ja päivärahasta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava kirjallinen selvitys virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarvion kohdalta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 1000024, projekti 105001000401, Virkamatkat, luottamushenkilöt).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Matkalle lähtijät

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566