Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 867

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-010714 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

2

Pormestarinluodot lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Pormestarinluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alue. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Alue täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset.   Se on linnustollisesti arvokas kohde, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Pormestarinluodot koostuvat Suomenlinnan pohjoispuolella sijaitsevista viidestä pienestä luodosta, joista neljä itäisintä kuuluu Helsingin kaupungille. Suojelua esitetään vain Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluville, kaupungin omistamille luodoille.

Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää kaupungin omistamat Pormestarinluodot ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin leveydeltä. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 1,99 ha.

Kiinteistön tiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 091-432-0001-0026, Töölö. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.

Kaavatiedot

Luodoilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Ne ovat Suomenlinnan asemakaavaluonnoksessa (2009) virkistysaluetta (V), vesialue on tärkeää linnustoaluetta.

Pormestarinluodot kuuluvat yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartassa suojeltaviksi tarkoitettuihin alueisiin. Virkistys- ja viherverkosto -teemakartassa ne kuuluvat vihersormiin ja laajoihin viheralueisiin.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Suojeltavat luodot ovat lakiosistaan silokallioisia, rannat lisäksi paikoin heinikkoisia, kivikkoisia tai rantaniityn luonnehtimia. Harvakseltaan tavataan matalaa puustoa. Merkittävä osa luodoista jää veden alle korkean merenpinnan vallitessa.

Pesimälinnusto on kaikilla luodoilla monipuolinen. Kohde on erityisen tärkeä erittäin uhanalaisen (EN) selkälokin pesimäalueena. Selkälokkeja on laskettu vuosittain luodoilta kymmenkunta paria. Muita runsaita lajeja ovat erittäin uhanalainen (EN) haahka (viime vuosina noin 20–25 paria), kala- ja lapintiira (maksimissaan noin kymmenen paria) sekä valkoposkihanhi (noin kymmenestä 25:een paria). Vähälukuisiin pesimälintuihin kuuluvat mm. kyhmyjoutsen, valkoposkihanhi, vaarantunut (VU) merilokki, meriharakka ja kivitasku. Räyskä on pesinyt Pormestarinluodoilla useana vuonna 2000-luvun puolella. Luvut sisältävät vain kaupungin omistaman osuuden pesinnät.

Ehdotus rauhoitusmääräyksiksi

1. Alueella on kielletty:

        maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

        rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen

        sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen

        luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

        muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

        kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana

        haitallisten vieraskasvilajien poistaminen

        haitallisten pienpetojen laillinen pyynti

        tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden rakentaminen

        muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Pormestarinluodoilla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty muuta erillistä osallistamista. Luotoja käytetään mahdollisesti ulkoiluun ja kalastukseen. Alueella on merkitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakohteena.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

2

Pormestarinluodot lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 218

HEL 2019-010714 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566