Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

48/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 864

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2019-012693 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti 12 palomiehen virkaa pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2020 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä toimivalla henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajota toisen omaisuuteen.

Virat käytetään pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistamiseen. Pelastuslaitokselle on varattu määrärahat talousarvioon perustettaviksi esitettäville viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 976,39 euroa ja hoitotason ensihoitotehtävissä 2 492,31 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Pelastuslaitos

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566