Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

46/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

05.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 833

Aamukouluasia: selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista

HEL 2019-012379 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho ja HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö asetti 24.1.2019 § 15 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen (HKL) organisaatiomuotoa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää liikenneliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaatiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen liittyvä kehitys.

Kansliapäällikkö päätti 30.8.2019, § 158 merkitä tiedoksi liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa selvittäneen työryhmän loppuraportin todeten, että siinä esitettyjen ehdotusten käsittely kaupungin päätöksentekoelimissä ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan merkittäviin toimintaympäristön muutospaineisiin. Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena nykyisellä rakenteella HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020.

Kokonaisuuteen liittyen on tehty erillinen selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista. Seudullisen raitiotieverkoston toteuttamista edistävät kaupunkien yhteisesti sovitut toimintamallit raitioteiden rakentamisen ja ylläpidon, varikkotoiminnan sekä kaluston hankinnan ja elinkaaren hallinnan osalta. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät 16.8.2019, että toimintamalleista sopimiseksi ja päätöksenteon pohjaksi laaditaan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen selvitys.

Seudullinen selvitys on valmistunut 30.11.2019. Toimialajohtaja Mikko Aho antaa selvityksen sisällöstä ja tuloksista suullisen katsauksen kokouksessa.

Asiantuntijoina osallistuvat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, toimialajohtaja Mikko Aho ja toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566