Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 806

Helsingin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin johtavien luottamushenkilöiden tapaamiseen Espoossa 9.-10.1.2020

HEL 2019-010601 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Espoossa 9.-10.1.2020 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

        Anni Sinnemäki

        Sanna Vesikansa

        Fatim Diarra

        Pia Pakarinen

        Harry Bogomoloff

        Marcus Rantala

        Elisa Gebhard

        Ulla-Marja Urho

        Veronika Honkasalo

        Eveliina Heinäluoma

        Mika Raatikainen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Ulla-Marja Urhon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Veronika Honkasalon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Elisa Gebhardin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Eveliina Heinäluoman.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 9.10.2019

2

Alustava ohjelma Espoo 9. - 10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä nimetyt

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Espoon kaupunki

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää Espoossa 9.-10.1.2020 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

        Anni Sinnemäki

        Sanna Vesikansa

        Fatim Diarra

        Pia Pakarinen

        Harry Bogomoloff

        Marcus Rantala

        Elisa Gebhard

         

         

Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Espoossa 9.-10.1.2020. Tapaamisen tarkoituksena on keskustella kuutoskaupunkien ajankohtaisista asioista ja kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Tilaisuus kestää lounaasta lounaaseen. Alustavan ohjelman mukaan Espoon tapaamisen teemoina ovat mm. pormestarimalli ja organisaatiouudistukset, kestävä kehitys, kuntatalous sekä sote-uudistus.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa jokaisesta kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista toivotaan kokouksen asioiden valmistelun vuoksi.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 9.10.2019

2

Alustava ohjelma Espoo 9. - 10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä nimetyt

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Espoon kaupunki

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 786

HEL 2019-010601 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Anni Sinnemäen, Sanna Vesikansan ja Fatim Diarran.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Pia Pakarisen ja Harry Bogomoloffin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Marcus Rantalan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Elisa Gebhardin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566