Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 800

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

HEL 2019-011681 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2019 europarlamenttivaalien yhteydessä hoidetuista tehtävistä maksettavaksi palkkioksi suuruudeltaan 4 600 euroa talousarvion luvulta 1 10 01 (Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (liite 1), että hänelle suoritetaan 26.5.2019 toimitettuihin europarlamenttivaaleihin liittyvien tehtävien hoitamisesta palkkio suuruudeltaan 4 600 euroa Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen (kaupunginvaltuusto 19.6.2019) nojalla. Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palkkio.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan talousarvion luvulta 1 10 01, jonka määrärahat on osoitettu vaalien järjestämiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö europarlamenttivaalit 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566