Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 801

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi kaikkien toimialojen henkilöstön yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamisesta tulospalkkioiden saavuttamiseksi

HEL 2018-012662 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Tulospalkkiojärjestelmä on osa kaupungin henkilöstön kertaluonteisen palkitsemisen kokonaisuutta. Muita kertaluonteisen palkitsemisen muotoja ovat kertapalkkiot ja ideapalkkiot.

Tulospalkkiojärjestelmän (jatkossa myös: tupa) tavoitteena on tukea kaupunkistrategian tavoitteiden ja muiden keskeisten tulostavoitteiden saavuttamista palkitsemalla henkilöstöä tuloksellisesta toiminnasta eli tuottavuuden, vaikuttavuuden ja palvelukyvyn kasvattamisesta. Tarkoituksena on kannustaa toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tupa-järjestelmällä tavoitellaan myös työntekijöiden motivointia ja sitouttamista organisaatioon.

Nykyisten tulospalkkiojärjestelmän periaatteiden mukaan järjestelmän rahoitusperiaatteet ovat kaikille toimialoille samat. Järjestelmä on omarahoitteinen eikä siihen varata talousarvioissa erillistä määrärahaa. Toimialoilla tupaan voidaan käyttää enintään 4 % toteutuneen säännöllisen työajan palkkasummasta eikä sen maksaminen oikeuta ylittämään talousarviota. Palkkioiden maksamisen edellytykset vaihtelevat vuosittain johtuen taloudellisista edellytyksistä ja tavoitteiden saavuttamisen tasosta. Nettobudjetoidun toimialan/palvelukokonaisuuden tulospalkkio rahoitetaan talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksestä.

Kaupungin liikelaitokset rahoittavat tupan maksamisen koko liikelaitoksen hyväksytyn tulosbudjetin liikeylijäämätavoitteen ylityksestä. Tupaan voidaan käyttää enintään neljä prosenttia liikelaitoksen toteutuneesta vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

Toimialoilla ja liikelaitoksissa käytetään myös muuta kertaluonteista palkitsemista. Kertapalkkioiden maksamiseen on varauduttu vuosien 2019 ja 2020 tulosbudjeteissa, joissa on varattu 1 % palkkasummasta tätä varten.

Tulospalkkioiden maksaminen on omarahoitteista ja perustuu joko säästöön tai liikeylijäämän tavoitteen ylitykseen. On tunnistettu, että tulospalkkioiden rahoitukseen liittyy haasteita. Toimialoilla voi vuoden aikana tulla esimerkiksi äkillisiä muutoksia toimintaympäristössä, joihin ei ole voitu varautua budjetissa. Tulospalkkiojärjestelmän toimivuutta tullaan jatkossa tästä syystä tarkastelemaan osana kaupungin palkitsemisen kokonaisuutta ja sen kehittämistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että on tärkeää luoda monipuolinen ja kannustava palkitseminen valikko, joka kohtelee henkilöstöä yhdenvertaisesti, ottaa huomioon strategiatavoitteiden saavuttamisen sekä tiimien ja yksilöiden tavoitteiden saavuttamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566