Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 808

Lausunto Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntömuutoksesta

HEL 2019-011344 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntöluonnos

2

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taitelijatalosäätiö, hallituksen pöytäkirjanote 24.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalle heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi säätiö vuokraa kaupungilta Vuosaaressa olevat korttelit nro 54298 ja tontin nro 1 ja korttelin nro 54297 tontin nro 1 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, josta ajasta aluksi 36 vuotta vastikkeettomasti.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin.

Sääntömuutos

Säätiö on kaupunginkanslian oikeuspalveluiden johdolla valmistellut säätiön sääntöjen päivittämisen vastaamaan Helsingin kaupungin mallisääntöjä, jotka on hyväksytty hyvän hallinto- ja johtamistavan liitteenä kesäkuussa 2019.

Sääntöihin on tehty useita teknisiä ja pykälien esitysjärjestykseen liittyviä muutoksia. Keskeisimmät muutokset sääntöjen sisältöön ovat seuraavat:

        Säätiön tarkoitusta koskevaan pykälään on lisätty maininta ”osana kaupunkikonsernia”

        Hallituksen jäsenten toimikausi on muutettu 2-vuotiseksi

        Sääntöihin on lisätty määräykset konserniohjauksesta ja tietojensaantioikeudesta

        Säätiön sääntöjen muuttamista ja purkamista koskeva määräykset on päivitetty

        Säännöistä on poistettu 8 § (Toimintasääntö), 9 § (Toimihenkilöt), 10 § (Kokouskutsu), 15 § (Jälkitoimenpiteet)

Muutokset vastaavat kaupungin mallisääntöjä. Edelleen säännöistä poistettuja kohtia ei ole kaupungin mallisäännöissä, ja koska niiden poistamiselle ole säätiön näkökulmasta estettä, muutetaan sääntöjä myös näiltä osin paremmin vastaamaan kaupungin mallisääntöjä.

Muutettujen sääntöjen mukaisesti säätiön hallitus valitaan 2-vuotiselle toimikaudelle keväällä 2020 yhtenäisesti kaupunkikonserniin kuuluvien muiden yhteisöjen ja säätiöiden hallitusvalintojen aikataulutuksen kanssa.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön hallitus on 23.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt sääntöjen muutosesityksen ja valtuuttanut isännöitsijän toimittamaan sen Helsingin kaupungille lausuntoa varten.

Lopuksi

Kaupungin mallisääntöjä vastaava sääntömuutos on perusteltu ja tarkoituksenmukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntöluonnos

2

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taitelijatalosäätiö, hallituksen pöytäkirjanote 24.10.2019

Oheismateriaali

1

Säätiön säännöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 788

HEL 2019-011344 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566