Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

11.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 763

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön

HEL 2019-007156 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää siirrettävän esiintymislavan hankkimista kaupunginosatapahtumien käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että siirrettävän tapahtumalavan hankkimisen edellytykset selvitetään osana tapahtumien tiekartan toimenpiteitä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa olla monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tapahtumien tiekartan avulla pyritään Helsingin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen siten, että tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista. Tavoitteena on, että tapahtumallisuus on vastuullista ja toimivaa.

Tapahtumien tiekartan tavoitteiden mukaan kaupungin tulee olla toimiva ja ketterä alusta tapahtumille ja parempi kumppani tapahtumatoimijoille. Tapahtumajärjestäjille tarjottavia palveluja on tarkoitus parantaa. Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty laaja kokonaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymistä monesta eri näkökulmasta. Niiden yhteydessä voidaan arvioida myös siirrettävän esiintymislavan hankkimista.

Juuri päättyneessä osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestyksessä on pohjoisella alueella (Maunula−Tuomarinkylä−Oulunkylä−Pakila) hyväksytty ehdotus liikuteltavan esiintymiskatoksen ja äänentoistotekniikan hankkimisesta alueen asukkaiden käyttöön.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosaston kanssa, joka vastaa tapahtumien tiekartan valmistelusta sekä tiekartan toimenpideosion toimenpiteiden etenemisen seurannasta. Asiasta on saatu myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 171

HEL 2019-007156 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että siirrettävän tapahtumalavan hankkimisen mahdollisuudet ja edellytykset tulisi selvittää osana tapahtumien tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa olla monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tärkeitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja aluetalouden kannalta.

Helsingin kaupungin edellinen tapahtumastrategia on vuodelta 2010. Uusi kaupunkistrategia edellyttää linjausten päivittämistä. Tapahtumien tiekarttatyö käynnistyi suurtapahtumien koordinaatioryhmän toimeksiannosta lokakuussa 2018. Kaupunginkanslian viestintäosasto on ollut päävastuussa valmistelusta yhteistyössä Helsingin tapahtumasäätiön kanssa. Tapahtumien tiekartta esiteltiin kaupunginhallituksen aamukoulussa 25.4.2019.

Kaupunginkanslian viestintäosasto on todennut, että tapahtumien tiekartan avulla pyritään Helsingin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Sen avulla pyritään kolmeen päätavoitteeseen: 1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla uuden kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista. 2. Tapahtumallisuus on vastuullista ja 3. Tapahtumallisuus on toimivaa. Kohdassa kolme tavoitteina ovat muun muassa:

        Kaupunki on toimiva ja ketterä alusta tapahtumille ja parempikumppani tapahtumatoimijoille

        Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään siten, että kaupungin organisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy

        Palvelua tapahtumajärjestäjille parannetaan korostaen samalla vastuullisuutta tapahtumien järjestämisessä

Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty vuosille 2018−2021 laaja kokonaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymistä monesta eri näkökulmasta. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. tapahtumatuottajien rohkaiseminen järjestämään tapahtumia mahdollisimman laajalla alueella.

Kaupunki edellyttää kaikilta sen kanssa yhteistyötä tekeviltä tapahtumajärjestäjiltä sitoutumista vastuulliseen toimintatapaan. Vuoropuhelua tapahtumajärjestäjien ja kaupungin välillä lisätään ja tapahtumatuottajille suunnattua tukimateriaalia kehitetään yhteistyössä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566