Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

11.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 755

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta

HEL 2019-006109 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Henry Pullan ja Kimmo Hela-aron graffititeokset: Artism, Crash ja Space Kontulan metroasemalla valaistaan. Länsimetron myötä taidetta on tuotu enemmän metroasemille. Valaisu tekee olemassa oleville teoksille kunniaa tuoden niitä paremmin esille sekä lisää metroaseman viihtyvyyttä.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kontulan metroaseman ja ostoskeskuksen ympäristö muuttuu kaupunkikehittämisen ja täydennysrakentamisen myötä. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii tekemään peruskorjaukset ja -parannukset alueen muutosten yhteydessä. Tässä yhteydessä aseman taiteellinen kehittäminen on mahdollista.

Hankkeen toteutusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon vanhan aseman sähköjärjestelmä, mahdolliset lisätyöt sekä turvallisuusnäkökohdat.

Asiasta on saatu liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 134

HEL 2019-006109 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen valtuustoaloitteeseen Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta:

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia metro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkoliikennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. HKL:n perustehtävänä on tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

HKL suhtautuu positiivisesti taiteeseen ja tarjoaa useilla asemillaan tälläkin hetkellä useita kaupallisuudesta vapaita pintoja. HKL haluaa tarjota kaikille matkustajille mahdollisimman positiivisen ja mieluisan matkustajakokemuksen.

Kontulassa on parhaillaan kaupunkikehittäminen täydennyskaavoituksen osalta meneillään. Tulevaisuudessa asemaympäristö ostoskeskuksineen tulee muuttumaan, ja samassa yhteydessä myös metroasemalle tehdään muutoksia. HKL sopeuttaa omia perusparannustarpeiden toteuttamista alueen muutoksiin, esimerkiksi itse laiturialue kaipaa perusparannuksen. Tässä yhteydessä myös aseman taiteen kehittäminen tulisi mahdolliseksi.

Hankkeen toteutusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi vanhan aseman sähköjärjestelmän mahdollisesti vaatimat lisätyöt, jos muutoksia tehdään. Lisäksi lisävalaistusta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota turvallisuusnäkökohtiin mm. kuljettajien kannalta. Mahdollinen häikäistyminen tulee selvittää ja testata ennen eteenpäin viemistä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566