Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

11.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 768

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kuivan maan matonpesupisteestä Vuosaareen

HEL 2019-005022 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että kaupunki etsii Vuosaaresta sopivan paikan maalla sijaitsevalle matonpesupaikalle ja ryhtyy toimiin pesupaikan rakentamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala käynnistää matonpesupaikkojen verkostotarkastelun. Selvitys toteutetaan kuluvan valtuustokauden aikana viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen edellyttää verkostotarkastelua, jossa on esitetty verkoston laajuus ja rakentamisjärjestys. Lähtökohtana on yhden kuivanmaan matonpesupaikan perustaminen suurpiiriä kohden. Alueellisen tasapuolisuuden lisäksi on tärkeää huomioida olemassa oleva infrastruktuuri, kuten liikenneyhteydet, pysäköintimahdollisuudet sekä kunnallistekniikan läheisyys ja kapasiteetti. Itäisen suurpiirin alueella on kaksi mattolaituria, Vartiokylänlahdella ja Marjaniemessä. Kuivanmaan matonpesupaikan sijoittamista Vuosaareen on perusteltua tutkia erillistyönä Pukinmäen matonpesupaikan tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.08.2019 § 392

HEL 2019-005022 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on 13 matonpesupaikkaa, joista valtaosa on merenrannoille sijoittuvia mattolaitureita. Pukinmäen rantapuistossa sijaitsee Helsingin toistaiseksi ainoa kuivanmaan matonpesupaikka.

Nykyiset matonpesupaikat ovat keskittyneet eteläisen suurpiirin rannoille. Vähiten matonpesupaikkoja on läntisessä, keskisessä ja koillisessa suurpiirissä. Pohjoisessa suurpiirissä ei ole matonpesupaikkaa.

Ympäristösyistä uusien mattolaiturien perustamisesta ollaan siirtymässä kuivanmaan matonpesupaikkoihin, joissa jätevedet voidaan puhdistaa asianmukaisesti tai johtaa jätevesiviemäriin. Uusien kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen ja ylläpito edellyttävät kuitenkin päätöstä ja investointimäärärahoja.

Pukinmäen kuivanmaan matonpesupaikka perustettiin vuonna 2008. Vantaanjoen läheisyydessä olevan pesupaikan likavedet ohjataan HSY:n jäteviemäriverkostoon. Pesupaikan toteuttamiskustannukset olivat noin 280 000 euroa. Suurin osa kustannuksista muodostui viemäröinnistä, paikan asfaltoinnista sekä tien ja pysäköintialueen parannuksista.

Uusien kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen edellyttää verkostotarkastelua, jossa on esitetty verkoston laajuus ja rakentamisjärjestys. Yleisenä periaatteena voidaan pitää yhden kuivanmaan matonpesupaikan perustamista suurpiiriä kohden. Alueellisen tasapuolisuuden lisäksi uusien matonpesupaikkojen sijoittamisessa on tärkeää huomioida olemassa oleva infrastruktuuri, kuten liikenneyhteydet, pysäköintimahdollisuudet sekä kunnallistekniikan läheisyys ja kapasiteetti.

Tarve matonpesupaikkojen verkostotarkastelulle on tunnistettu ja selvitys lisätään toimintasuunnitelmaan. Itäisen suurpiirin alueella on entuudestaan kaksi mattolaituria Vartiokylänlahdella ja Marjaniemessä. Kuivanmaan matonpesupaikan sijoittamista Vuosaareen on perusteltua tutkia erillistyönä Pukinmäen matonpesupaikan tapaan. Aikataulu matonpesupaikan perustamiseksi aloitteessa esitettyyn sijaintiin Vuosaaressa on näin ollen auki.

Matonpesupaikkojen verkostotarkastelu -selvitys toteutetaan käynnissä olevan valtuustokauden aikana viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Käsittely

20.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Matonpesupaikkojen verkostotarkastelu -selvitys toteutetaan käynnissä olevan valtuustokauden aikana viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Laura Kakkola, maisema-arkkitehti: 040 578 179

laura.kakkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566