Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

11.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 766

Tasa-arvotoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-011264 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myöntää Ville Ritalalle eron tasa-arvotoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Saku Etholénin varajäseneksi (Milla Pyykkösen henkilökohtainen varajäsen) tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 29.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Ville Ritalan (Vas.) 24.6.2019 § 474 varajäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Ville Ritala pyytää 29.10.2019 eroa tasa-arvotoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta koska ei ole tällä hetkellä puoluepoliittisesti aktiivinen.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 29.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566