Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

07.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 744

Aamukouluasia: katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin

HEL 2019-011351 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela sekä maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki vahvistaa kansallista edunvalvontaansa. Hallitusohjelmassa on useita hankkeita, joiden toimeenpanon osalta kaupungin on tehtävä aktiivista edunvalvontaa.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Asiantuntijoina osallistuvat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sekä yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566