Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

07.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 745

Aamukouluasia: katsaus kansainvälisen energiahaastekilpailun etenemisestä

HEL 2019-005063 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii merkittävää panostusta rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja päästöttömään energiantuotantoon.

Energia-alan parhaiden näkemysten ja innovaatioiden löytämiseksi pormestari lanseerasi Helsinki Symposiumin yhteydessä 3.4.2019 kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen, jossa kutsutaan maailman parhaat energiaosaajat pohtimaan, miten Helsingistä tehdään kestävämpi kaupunki. Kilpailun pääpalkinto on miljoonaa euroa.

Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisu, joka korvaa kivihiilen Helsingin lämmityksessä mahdollisimman vähäpäästöisesti ja mahdollisimman vähällä biomassan käytöllä. Kilpailussa haetaan uusia innovaatioita, teknologioita ja ratkaisuja kaupungin lämmöntarpeeseen.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen kilpailun etenemisestä. Asiantuntijana osallistuu projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566