Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 692

V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

HEL 2019-000282 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1. - 30.6.2019.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten tekemiä aloitteita kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Helsingin nuorisoneuvoston lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Nuoret ovat tehneet 1.1. - 30.6.2019 välisenä aikana 55 aloitetta. Kolme aihealuetta, koulu, liikunta ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittäminen, ovat keränneet eniten aloitteita. Nuorisopalvelut ja liikenne ovat myös useamman aloitteen aiheena, samoin ilmastomuutos, jota on käsitelty niin koulujen kasvisruokaa koskevassa aloitteessa kuin aurinko- ja tuulivoimalaa koskevassa aloitteessa ja ilmastonmuutos -aloitteessa. Aloitteiden otsikot ilmenevät aloitekoosteen kansilehdeltä.

Helsingin nuorisoneuvosto katsoo lausunnossaan, että nuorten aloitejärjestelmä on ottanut edistysaskelia. Vastaukset ovat selkeytyneet ja sisältävät enemmän konkreettisia toimia sekä perusteita. Samalla nuorisoneuvosto toivoo selkeitä toimia aloitteiden eteenpäin viemiseksi.

Nuorisoneuvoston lausunnossa todetaan samalla, että aloitteista yli puolet oli nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä, ja muiden helsinkiläisnuorten aloitteet ovat valitettavan harvinaisia. Aloitejärjestelmää tulee sen vuoksi kehittää ja markkinoida. Nuorisoneuvoston lausunnossa huomautetaan vielä, että nuorilla on paljon tietotaitoa, joten nuorisoneuvosto tulisi kutsua kaupunginvaltuustoon muutenkin kuin aloitteita käsiteltäessä. Lisäksi nuorisoneuvosto kaipaa nykyistä tiiviimpää yhteistyötä toimialojen kanssa.

Helsingissä käytössä olevaa nuorten aloitejärjestelmää selvitetään parhaillaan kahdessa opinnäytetyössä. Muotoilun YAMK (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) opinnäytetyössä tutkitaan nuorten aloitejärjestelmän aloitteentekijöille tuottamaa vaikuttamisen kokemusta ja sitä, miten järjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin nuorten tarpeita. Työhön kuuluu aloitteita tehneiden nuorten yksilöhaastatteluja. Yhteisöpedagogiikan YAMK (Humanistinen ammattikorkeakoulu) opinnäytteessä keskitytään  aloitteiden johdosta tehtyyn viranhaltijavalmisteluun. Molempien opinnäytetöiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää aloitejärjestelmän kehittämisessä.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019

2

Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566