Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 707

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

294 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

295 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

296 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

297 §, Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen

Kaupunginhallitus perustaa strategiajohtajan viran kaupunginkansliaan 1.1.2020 alkaen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään strategiajohtajan viran julkisen haun.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

298 §, M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Tiedoksi HKL:n johtokunnalle.

299 §, Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen eräille tonteille (Toukola, Arabianranta)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

300 §, Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

301 §, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Liikenne ja infrastruktuuri), Helsingin hallinto-oikeudelle, Turvallisuus ja kemikaalivirastolle (Tukes), muutoksenhakijoille sekä muistutuksen tekijöille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuuriperintöyksikölle ja pelastuslautakunnalle.

302 §, Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12520)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle sekä Helsingin Luonnonsuojeluyhdistykselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

303 §, Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto), Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, maankäyttö- ja kaupunkirakenteelle, asemakaavoitukselle ja kaupunkiympäristön tonteille.

304 §, Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12486)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, hakijoille sekä niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle ja pelastuslautakunnalle.

305 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

306 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

307 §, Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta

Ei toimenpidettä.

308 §, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä

Ei toimenpidettä.

309 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 16-18 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566