Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 703

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi erikoisopetuspäivien järjestämisestä PopUp-kouluna tai Helsinki Education Weekin yhteydessä

HEL 2019-002702 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettujen tekemiä aloitteita 27.2.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdollisuudet järjestää vapaaehtoisia ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäviä, oppilaita eri kouluista kokoavia erikoisopetuspäiviä esimerkiksi PopUp-kouluna tai Helsinki Education Weekin yhteydessä.

Valtuutettu Pennanen oli alkuperäisessä aloitteessaan ehdottanut, että kaupunki järjestäisi oppilailleen vapaaehtoisten asiantuntijoiden vetämiä erikoisopetuspäiviä, joista tiedotettaisiin kaikille kaupungin koulujen oppilaille ja joihin oppilaat voisivat osallistua yli koulurajojen.

Kaupunginhallitus oli aloitteeseen antamassaan vastauksessa todennut mm., että yksi merkittävä opetussuunnitelman tavoite on ylittää oppiainerajoja ja kytkeä oppiminen tosielämän ilmiöihin. Opiskeltavia aiheita tarkastellaan niiden oikeissa ympäristöissä ja yhteistyö koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa on merkittävä osa oppimista. Jokainen peruskoulun oppilas opiskelee lukuvuoden aikana vähintään kaksi pitkäkestoista, oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista kokonaisuutta.

Aloitteessa esitetyt erikoisopetuspäivät vastaavat opetussuunnitelman keskeisiin tavoitteisiin kuten laaja-alaiseen osaamiseen, ilmiöpohjaiseen opiskeluun ja osallisuuden muotojen vahvistamiseen. Ne ovat ilmiöpohjaista oppimista, jossa voidaan pitkäjänteisesti tutkia maailman autenttisia ilmiöitä eri tieteiden näkökulmasta ja erilaisia asiantuntijoita hyödyntäen. Peruskouluissa on ollut erilaisia hankkeita, joissa esitettyjä kehittämisideoita on jo toteutettu, ja voidaan edelleen toteuttaa (esim. PopUp-koulut ja Helsinki Education Week, jolloin oppilaat voivat osallistua sekä kaupungin omien että kansainvälisten asiantuntijoiden järjestämiin työpajoihin).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on toivomusponnen johdosta täydentänyt lausuntoa, jonka kasvatus- ja koulutuslautakunta aloitteesta antoi. Lukuvuoden 2019–2020 aikana kaupungissa toteutetaan useita erilaisia oppimisen tapahtumia, joihin oppilailla eri kouluista on mahdollisuus osallistua. Näissä tapahtumissa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita kuten kouluissa muutoinkin.

Helsingin koulujen arkea ja laadukasta oppimista esitellään kansainvälisille vieraille 4.−8.11.2019 järjestettävällä Helsinki Education Week -tapahtumaviikolla. Viikon teemana on osallistuminen. Helsinki Education Week tarjoaa ohjelmaa eri-ikäisille oppijoille ja kaikille oppimisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtuman kohderyhmänä ovat paitsi kansainväliset oppimisen asiantuntijat myös suomalaiset ja erityisesti helsinkiläiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat. Tapahtumassa on ulkopuolisina asiantuntijoina mm. yliopiston tutkijoita, kansainvälisiä asiantuntijoita ja yritysten ja järjestöjen edustajia.

Kuluvan lukuvuoden aikana järjestettävissä PopUp-koulupäivissä on ollut mukana eri ammattien edustajia ja muita asiantuntijoita. Esim. Hiidenkiven ja Ressun peruskoulut perustivat keskustakirjasto Oodiin PopUp-koulun 29. ja 30. elokuuta. Kaikille avoimessa tilaisuudessa saattoi tutustua mm. peruskoulujen tapaan toteuttaa ilmiöoppimista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa kouluja ja oppilaita monenlaisiin oppimisen tilanteisiin, joissa oppija on tekijä ja tutkija PopUp-koulun tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566