Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 697

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

HEL 2019-008439 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat uudistetut Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Samalla kaupunginhallitus kumoaa kaupunginhallituksen 12.12.2011   (§ 1126) hyväksymät Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustusten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten jättäminen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut -sivustolla (asiointi.hel.fi). Sähköinen asiointi on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Sähköisestä asioinnista löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Sähköinen käsittelyjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2012.

Helsingin kaupungille saapuu vuosittain avustushakemuksia noin 4 000 kappaletta. Hakemuksista 95 - 97 % saapuu sähköisen asioinnin kautta.

Helsingin kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia ja julkisesti kuulutettuja avustuksia. Avustusten myöntämistä ohjaavat kansallisten ja EU:n säädösten lisäksi vuosittain vahvistettava Helsingin kaupungin talousarvio sekä kulloinkin voimassa oleva avustusten yleisohje. Edellä mainitun lisäksi Helsingin kaupungin toimialoilla ja keskushallinnossa voi olla esimerkiksi kaupunkistrategian mukaisia painopisteitä ja kriteereitä, jotka ohjaavat toimialojen ja keskushallinnon avustustoimintaa.

Helsingin kaupungin yleiset avustusohjeet

Helsingin kaupungin avustusohjeet on tarpeen uudistaa. Nykyiset ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2011. Uusia avustusten yleisohjeita on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ja oikeuspalveluiden sekä toimialojen kesken. Uusissa ohjeissa teemat on jaoteltu aiempaa selkeämmin avustusprosessin kulun mukaisesti:

1. hakumenettely => 2. hakemusten käsittely => 3. avustuspäätös => 4. avustusten maksaminen => 5. valvonta ja takaisinperintä.

Suurin muutos aikaisempiin ohjeisiin verrattuna liittyy periaatteiden, ehtojen ja muiden ohjeiden selkeyttämiseen. Lisäksi ohjeisiin on tehty teknisiä tarkennuksia, päivityksiä ja täsmennyksiä.

Uusissa avustusten yleisohjeessa kohdassa 2.1 on määritelty yleiset avustusperiaatteet. Periaatteiden pohjalta kaupungin avustusvalmistelija arvioi avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja lisäksi vertaa niitä toimialan omiin ohjeisiin ja kriteereihin sekä muihin mahdollisiin painopisteisiin.

Avustusten yleisohjeiden kohtaan 2.2 sisältyvät avustusehdot. Avustusehdot on tarkoitettu yleisiksi sopimusehdoiksi, joita noudatetaan kaupungin myöntäessä avustuksia, ja jotka sitovat avustuksensaajaa. Avustuksen hakija hyväksyy yleiset avustusehdot ennen avustushakemuksen lähettämistä Helsingin kaupungille. Yleiset avustusehdot löytyvät kaikilta avustushakemuslomakkeilta.

Uusien ohjeiden mukaan avustusten maksuaikataulujen mahdollisista muutoksista päätetään jatkossa toimialoilla. Aiemmin avustusten maksumuutokset on hyväksytty kansliapäällikön päätöksellä. Myös avustusten maksuerien kokoa on muutettu suuremmaksi. Edellä mainitut muutokset selkeyttävät ja nopeuttavat avustusten käsittelyn kokonaisprosessia.

Kaupungin yleisohjeiden lisäksi toimialoilla voi olla jatkossakin omia tarkempia avustusohjeita/-kriteereitä, kuten nytkin on. Näin ollen toimialojen omia ohjeita ei sisällytetä nyt uudistettavaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeisiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 21.10.2019 uusi ohje

2

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 12.12.2011 vanha ohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566