Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

21.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 706

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi seksuaalikasvatuksen koulutuksesta opettajille

HEL 2018-011178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita 24.10.2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia tarjota monipuolista seksuaalikasvatuskoulutusta opettajille ja lisätä koulutuksien sähköistä tiedottamista etenkin terveystietoa opettaville opettajille.

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 § 582 vastannut valtuutettu Alviina Alametsän samaa aihetta koskevaan aloitteeseen. Vastausta varten on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus totesi aloitevastauksessaan, että asiallinen ja oikea-aikainen seksuaalikasvatus on tärkeä osa koulujen ja oppilaitosten työtä. Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat perehtyneet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutusta Loistosetlementin toimesta, ja osa on kouluttautunut tätäkin pidemmälle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ostanut saman setlementin kautta koulutusta myös opettajille. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreille on järjestetty koulutus seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaalinen häirintä on huomioitu koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Toisella asteella on juuri päivitetty ohjeistus opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Seksuaalisen häirinnän tunnistamisen ja siihen puuttumisen lukua on laajennettu. Helsinki on aloittamassa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa annetaan henkilöstölle valmiuksia tunnistaa netissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja auttaa häirinnän uhreja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varmistaa yhteistyössä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa, että kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on seksuaalikasvatuksen osaajia, ja teemoja käsitellään kattavasti. Kaupunkitasoinen opiskelijahuollon yhteistyöfoorumi huolehtii, että asia otetaan puheeksi myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 685

HEL 2018-011178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566