Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2019

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/1

 

07.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 674

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan Yanarin ja Juha Hakolan sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Elisa Gebhardin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Pia Pakarisen sijasta Juha Hakolan ja varatarkastajaksi Tomi Sevanderin sijasta Elisa Gebhardin.

Esittelijä

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Tomi Sevander

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan Yanarin ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Tomi Sevanderin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566