Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

07.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 684

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Varaamon, Helsinki-sovelluksen ja kanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponenttien kehitysresursseista

HEL 2018-012635 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen Petrus Pennasen esittämään toivomusponteen 28.11.2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Annukka Varteva, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 23244

annukka.varteva(a)hel.fi

Liitteet

1

Pennanen Petrus, toivomusponsi , Kvsto 28.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Petrus Pennasen 28.11.2018 esittämässä ponnessa edellytetään, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa Varaamon ja siihen liittyvän avoimen lähdekoodin Helsinki-sovelluksen sekä Kaupunginkanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponenttien riittävät kehitysresurssit kaikkia toimialoja palvelevalla tavalla.

Vuoden 2018 loppupuolella kaupungille laadittiin digitalisaatiojohtajan vetämänä digitalisaatiosuunnitelma, jonka yhtenä Digitaaliset kaupunkilaispalvelut -kokonaisuuden kärkihankkeena (A4) on Tila- ja resurssipalvelut sekä Helsinki App. Tavoitteena on, että kaupungin tila- ja resurssivarausjärjestelmät kootaan yhdeksi palveluksi, jota johdetaan kokonaisuutena ja jonka osalta on sovittu vastuut ja roolit mm. tuoteomistajuus. Helsinki-sovelluksen tavoitteena on toimia uudenlaisena asiakaskäyttöliittymänä kaupungin palveluihin.

Digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelmat ovat valmisteltavana ja niiden toteutukseen on varauduttu kaupunginkanslian ja toimialojen vuoden 2020 talousarvioesityksissä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Annukka Varteva, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 23244

annukka.varteva(a)hel.fi

Liitteet

1

Pennanen Petrus, toivomusponsi , Kvsto 28.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566