Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

03.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 672

Aamukouluasia: Katsaus suurista raidehankkeista

HEL 2019-009522 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla olivat maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen, konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho ja yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 hallitus varautuu Turun tunnin junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttamiseen pääomittamalla 15,7 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet Oy:tä. Lisäksi valtio varautuu suunnittelun rahoittamiseen yhteensä 115 miljoonalla eurolla.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi 10.9.2019. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistämässä neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinneista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa.

Pormestari antaa raidehankkeiden valmistelutilanteesta suullisen katsauksen. Asiantuntijoina osallistuvat maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen, konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ja yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566