Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

03.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 671

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa koskeva selvitys

HEL 2019-009470 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho. Paikalla oli myös konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Työryhmän loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö asetti 24.1.2019, § 15 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen (HKL) organisaatiomuotoa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää liikenneliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaatiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen liittyvä kehitys.

Kansliapäällikkö päätti 30.8.2019, § 158 merkitä tiedoksi liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa selvittäneen työryhmän loppuraportin (liite) todeten, että siinä esitettyjen ehdotusten käsittely kaupungin päätöksentekoelimissä ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan merkittäviin toimintaympäristön muutospaineisiin. Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena nykyisellä rakenteella HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020.

Meneillään on myös selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista. Seudullisen raitiotieverkoston toteuttamista edistävät kaupunkien yhteisesti sovitut toimintamallit raitioteiden rakentamisen ja ylläpidon, varikkotoiminnan sekä kaluston hankinnan ja elinkaaren hallinnan osalta. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät 16.8.2019, että näistä toimintamalleista sopimiseksi ja päätöksenteon pohjaksi laaditaan 30.11.2019 mennessä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen selvitys.

Asiantuntijoina osallistuvat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm (työryhmän puheenjohtaja), toimialajohtaja Mikko Aho, toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Työryhmän loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566