Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

03.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 673

Aamukouluasia: Selvitys Helsingin taidemuseo HAMin tulevaisuudesta

HEL 2019-009876 T 12 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pormestari asetti 12.10.2018, § 145 Riitta Heinämaan selvityshenkilöksi laatimaan selvityksen Helsingin taidemuseon HAMin tulevaisuudesta. Selvityksen tavoitteena on kirkastaa kaupungin taidemuseon näyttelytoiminnan, Helsinki Biennaalin ja julkisen taiteen kokoelman rooli helsinkiläisessä taiteen ja kulttuurin kentässä sekä suhteessa kansainväliseen kenttään. Selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet toimialajohtaja Tommi Laitio, kulttuurijohtaja Tuula Haavisto, museonjohtaja Maija Tanninen ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Selvityshenkilön toimeksiantona on tullut tuottaa ehdotuksia tulevaisuuden toimintakonseptista, organisaatiomallista, mahdollisista kumppanuusmalleista sekä tilasta. Selvitystyössä on kuultu taiteen ja kulttuurin kenttää, kaupungin relevantteja tahoja sekä HAMin henkilökuntaa. Osana selvitystä on tarkasteltu uusia sijaintivaihtoehtoja taidemuseon näyttelytoiminnalle.

Toimialajohtaja Tommi Laitio esittelee selvityksen ja etenemisvaihtoehtoja kokouksessa. Asiantuntijana osallistuu yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566