Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2019

1 (8)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 655

V 9.10.2019, Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526)

HEL 2017-003110 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47018 tontin 11 asemakaavan muutoksen 26.2.2019 päivätyn piirustuksen nro 12526 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 kartta, päivätty 26.2.2019

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 selostus, päivätty 26.2.2019, päivitetty Kylk:n 26.2.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 27.9.2018, päivitetty 26.2.2019 ja asukastilaisuuden muistio 11.1.2018

4

Ilmakuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muuttaminen perustuu Asunto Oy Keinutie 9:n hakemukseen lisärakentamisesta omistamalleen tontille. Kaavanmuutos mahdollistaa uuden kahdeksankerroksisen pistetalon rakentamisen tontille, jossa nykyisin sijaitsee vuonna 1966 rakennettu, niin ikään kahdeksankerroksinen asuintalo. Uutta kerrosalaa tontille on kaavassa osoitettu 3 950 k-m2 ja uusia asukkaita se mahdollistaa noin 100. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Kaavaehdotuksesta tehtiin 5 muistutusta, joista 1 oli adressi (allekirjoittajia yhteensä 26). Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ehdotetun lisärakentamisen kokoon ja sijaintiin, suunnitellun rakennuksen hallintamuotoon ja talotyyppiin sekä jätekeräyksen ratkaisuihin. Luonnonvaraista maastoa toivottiin säilytettävän mahdollisimman paljon. Koska kaavanmuutos nostaa tontin arvoa, sen johdosta on neuvoteltu 2.4.2019 päivätty maankäyttösopimus tontinomistajan ja kaupungin kesken.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Kontulan kerrostaloalueen Keinutie 9:n tonttia, jolle kaavaratkaisu mahdollistaa tontin lisärakentamisen. Tavoitteena on sijoittaa sille uusi kahdeksankerroksinen pistetalo nykyinen rakennuksen läheisyyteen. Lisärakentamisen edellyttämät autopaikat on mahdollista sijoittaa nykyisten autopaikkojen yhteyteen.

Tontin voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeudesta 5 150 k-m2 on käytetty 4 800 k-m2 ja uutta asuntokerrosalaa on osoitettu 3 950 k-m2. Tontin tehokkuusluku muutoksen jälkeen on 1,0 ja asukasmäärän lisäys noin 100 asukasta. Täydennysrakentaminen nykyisillä asuinalueilla on kaupungin strategian mukaista. Tontin omistava asunto-osakeyhtiö on tehnyt aloitteen kaavan muuttamisesta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue on osa Kontulan pääosin 1960–70-luvulla aluerakentamiskohteena syntynyttä lähiötä, jolle ovat ominaisia suuret rakennusmassat ja väljät puistomaiset pihat, joissa tonttien rajat eivät erotu. Tontilla on Matti Hakurin suunnittelema vuonna 1966 valmistunut kahdeksankerroksinen rakennus. Etelä- ja länsipuolelta tontti rajautuu Kyläkeinunpolkuun. Itälaidalla on tontin pysäköintialue ja Keinutie. Korttelikokonaisuus jatkuu tontin pohjoispuolella.

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan alue on asuntovaltaista aluetta A2, jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0-2,0. Asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1991 ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu kaavamuutoksen hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille välittömiä kustannuksia.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Muistutukset

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 28.9.-29.10.2018. Kaavanmuutoksesta jätettiin 5 muistutusta, joista yksi oli 26 henkilön allekirjoittama adressi.

Muistutukset kohdistuivat Keinutien alueen täydennysrakentamiseen, ehdotetun lisärakentamisen kokoon, sijaintiin ja lainmukaisuuteen, suunnitellun rakennuksen hallintamuotoon ja talotyyppiin sekä jätekeräyksen ratkaisuihin. Luonnonvaraista maastoa toivottiin säilytettävän mahdollisimman paljon.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lausunnot, joilla ei ollut huomautettavaa asemakaavanmuutoksen johdosta. Lisäksi Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ollut lausuttavaa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaehdotusta ei ole huomautusten johdosta muutettu, koska sitä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena kaavan tavoitteet eli täydennysrakentamisen huomioon ottaen.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin joitakin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja tehdyt muutokset -liitteessä. Näistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun yksityiskohtaiset  perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavan muutosta koskeva maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.5.2019.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 kartta, päivätty 26.2.2019

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 selostus, päivätty 26.2.2019, päivitetty Kylk:n 26.2.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 27.9.2018, päivitetty 26.2.2019 ja asukastilaisuuden muistio 11.1.2018

4

Ilmakuva

Oheismateriaali

1

Asemakaavan muutoshakemus

2

Sopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus

Helen Oy

Tontit

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 02.04.2019 § 23

HEL 2017-003110 T 10 03 03

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-47-18-11 omistajan As Oy Keinutie 9:n kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen.

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA147-8)

Päätöksen perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Tontilla 91-47-18-11 on voimassa asemakaava nro 9790, joka on vahvistettu 27.8.1991. Tontti on merkitty siinä kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 5 150 k-m², josta on käytetty 4 857 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 26.2.2019 kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 hyväksymistä.

Tontin nykyinen käyttötarkoitus AK pidetään ennallaan. Tontille kaavoitetaan uusi rakennusala, jonka rakennusoikeus on 3 950 k-m². Nykyisen rakennuksen rakennusoikeudeksi merkitään 4 800 k-m².

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin 91-47-18-11 arvoa merkittävästi, joten tonttiyksikkö on käynyt maanomistajien kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 3 oleva sopimus, jonka mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 354 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115 §) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon saakka.

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 94

HEL 2017-003110 T 10 03 03

Hankenumero 1501_14

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        26.2.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47018 tonttia 11.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 

        kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Laura Viljakainen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Mikko Tervola, insinööri, puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.09.2018 § 34

HEL 2017-003110 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12526 pohjakartan kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12526
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 1/2018
Pohjakartta valmistunut: 15.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566