Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 667

Kaupunginvaltuuston 25.9.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.9.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

§ 250, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

§ 251, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

§ 252, Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2020

Ei toimenpidettä.

§ 253, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

§ 254, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

§ 255, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

§ 256, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varajäsenen sekä puheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastojaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

§ 257, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

§ 258, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

§ 259, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

§ 260, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

§ 261, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

§ 262, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi

Ei toimenpidettä.

§ 263, Valtuutettu Fatim Diarran aloite maahanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutuksen nopeuttamisesta yhteistyössä koulujen kanssa

Ei toimenpidettä.

§ 264, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite työttömien työkyvyn ylläpitämisestä

Ei toimenpidettä.

§ 265, Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien kieltämiseksi Helsingissä

Ei toimenpidettä.

§ 266, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämisestä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

§ 267, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite alueellisesta varhaiskasvatuspaikkatakuusta

Ei toimenpidettä.

§ 268, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lähikouluperiaatteen laajentamisesta erityisluokkaopetukseen

Ei toimenpidettä.

§ 269, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite aurauslumen poiskuljetuksesta

Ei toimenpidettä.

§ 270, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lumen mereen kippaamisen lopettamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

§ 271, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite asukkaille vaarallisen lumen vastaanottopaikan siirtämisestä Herttoniemestä

Ei toimenpidettä.

§ 272, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla

Ei toimenpidettä.

§ 273, Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamisesta

Ei toimenpidettä.

§ 274, Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuvien maksuttomasta matkustamisesta HSL:n bussiliikenteessä

Ei toimenpidettä.

§ 275, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta joukkoliikenteessä

Ei toimenpidettä.

§ 276, Valtuutettu Pia Kopran aloite tekonurmikentästä Pukinmäen liikuntapuistoon

Ei toimenpidettä.

§ 277, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Lapsiystävällinen kunta –mallista

Ei toimenpidettä.

§ 278, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin liikuntatilojen maksuttomuudesta toisen asteen opiskelijoille

Ei toimenpidettä.

§ 279, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite vuoden 1918 muistolaatasta Hietaniemen hautausmaalle

Ei toimenpidettä.

§ 280, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite äänilevykokoelmasta keskustakirjasto Oodiin

Ei toimenpidettä.

§ 281, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite poikien syrjäytymisen ehkäisemisestä

Ei toimenpidettä.

§ 282, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite romanien kansallispäivän viettämisestä kouluissa

Ei toimenpidettä.

§ 283, Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite Helsingin liittymisestä kulttuuria, taideta ja sosiaalisia aktiviteetteja edistävään Fair Saturday –kaupunkiverkostoon

Ei toimenpidettä.

§ 284, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kirjaston perustamisesta Kalasatamaan

Ei toimenpidettä.

§ 285, Valtuutettu Ozan Yanarin aloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemisesta

Ei toimenpidettä.

§ 286, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite lapsiperheiden liikuntamahdollisuuksista koulujen liikuntasaleissa

Ei toimenpidettä.

§ 287, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhusten hoivasta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

§ 288, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite laittomasti maassa olevien palveluiden laajentamisen purkamisesta

Ei toimenpidettä.

§ 289, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.10.2019.

§ 290, Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.10.2019.

§ 291, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä

Ei toimenpidettä.

§ 292, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.10.2019.

§ 293, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet (44 - 51) kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566