Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 659

Pelastuskomentajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

HEL 2019-009948 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Simo Weckstenin eroilmoituksen pelastuskomentajan virasta. Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, Pelastuslaitos, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Simo Wecksten on jättänyt eroilmoituksen pelastuskomentajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.2.2020 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 8 luvun 1§:n kohdan 10 mukaan kaupunginhallitus päättää pelastuskomentajan virkaan ottamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, Pelastuslaitos, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Pelastuslaitos

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566