Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

23.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 649

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Mustavuoren pysäköintiongelmien ratkaisemisesta

HEL 2019-002611 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Mustavuoren pysäköintiongelmien ratkaisemisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän pysäköinnin järjestämiseksi Mustavuoren ulkoilualueelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että pysäköinti tullaan vuosien 2019−2022 talvikuukausien aikana sallimaan arkena klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin ajoväylän oikeassa laidassa noin 100 metrin matkalla Niinisaarentieltä lähtien.

Vuosaaren huipulle valmistellaan puistosuunnitelmaa, jonka toteutus on ajoitettu vuodeksi 2021. Sen myötä alueen pysäköinti- ja ulkoilumahdollisuudet paranevat. Niinisaarentiehen ja Kallvikintiehen rajoittuva Mustavuoren alue on kaavoittamatonta. Pysyvät ajo- ja pysäköintijärjestelyt koko alueella ratkaistaan aikanaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Mustavuoren pysäköintiongelmien ratkaisemisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 336

HEL 2019-002611 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mustavuoren ulkoilualueen yhteyteen tarvitaan erityisesti talvikaudeksi lisää pysäköintitilaa, koska nykyinen Niinisaarentien pohjoispuolella oleva pysäköintialue ei riitä talviulkoilun tarpeisiin.

Aloitteessa mainittu pysäköintialue sijaitsee Niinisaarentieltä Vuosaaren huipulle menevän ajoväylän alkupäässä. Ajoväylä palvelee huipulla meneillään olevaa maisemointityömaata ja maamassojen siirtoa ja toimii myös pelastusväylänä. Ajo pysäköintialuetta pidemmälle on kielletty työmaa-aikaisilla liikennejärjestelyillä työturvallisuuden takaamiseksi.

Vuosaaren huipulle valmistellaan puistosuunnitelmaa, jonka toteutus on ajoitettu vuodeksi 2021. Sen myötä alueen pysäköinti- ja ulkoilumahdollisuudet paranevat. Niinisaarentiehen ja Kallvikintiehen rajoittuva Mustavuoren alue on kaavoittamatonta. Pysyvät ajo- ja pysäköintijärjestelyt koko alueella ratkaistaan aikanaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Toistaiseksi pysäköintiongelmaan on haettu ratkaisua väliaikaisilla liikennejärjestelyillä yhdessä  Vuosaaren huipun työmaasta vastaavan tahon kanssa.  Kuusi metriä leveän ajoväylän toisessa laidassa on mahdollista sallia jonkin verran pysäköintiä ilman, että työmaaliikenteelle aiheutuu ongelmia.

Pysäköinti tullaan talvikausina 2019-22 sallimaan arkena klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin ajoväylän oikeassa laidassa noin 100 metrin matkalla Niinisaarentieltä lähtien. Näin paikalle saapuva erottaa selkeästi ajoväylän suuntaisen pysäköinnin ja viereisen pysäköintialueen. Työmaan ajon salliva liikennemerkki siirretään pohjoisemmaksi. Järjestelyiden toteuttaminen on työmaan vastuulla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566