Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2019

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

23.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 644

Kuntien välisen yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen siirtäminen

HEL 2019-009073 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kuntien välisen yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan sopimuksen siirtämisen Vantaan Työterveys Oy:lle liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta luonnoksen mukaisen sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen siirtämisestä

2

Yhteistoimintasopimus 19.3.2009

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kauniaisten kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan Työterveys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yritystyöterveyshuollon palveluiden järjestäminen

Helsingin kaupunginvaltuusto on 25.2.2009, § 47 hyväksynyt kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen yritystyöterveyshuollon palveluiden tuottamisesta liitteenä 2 olevan sopimuksen mukaisesti. Yhteissopimus allekirjoitettiin 19.3.2009 Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien välillä.

Yhteistyösopimuksella Vantaan kaupunki sitoutui 1.4.2009 alkaen tuottamaan yritystyöterveyshuollon palvelut kansanterveyslain mukaisesti muiden sopimuskuntien puolesta. Vantaan kaupunki sitoutui lisäksi tuottamaan kansanterveyslain mukaiset merimiesterveydenhuollon palvelut Helsingin kaupungin puolesta. Sopimuksen mukaisena palvelun tuottajana on toiminut Vantaan Työterveys liikelaitos, joka on toiminut Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena.

Yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan sopimuksen siirtäminen

Kuntien vastuu työterveyshuollon palveluiden järjestämisessä perustuu nykyisin terveydenhuoltolakiin, jonka 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on myös järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Työterveyshuoltolain 12 §:n mukaiset palvelut ovat niin sanottuja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisia sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluita kunta voi tarjota vapaaehtoisesti sopimuksen nojalla työnantajille.

Kuntalain (410/2015) 150 §:n nojalla kuntien tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut vuoden 2019 alusta tai luopua tuottamasta palvelua kilpailutilanteessa sanottuun ajankohtaan mennessä. Kilpailulliseksi toiminnaksi katsotaan toiminta-alueen yrityksille ja yrittäjille tuotettujen työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisten sairaanhoidon- ja muiden terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen.

Vantaan kaupunki totesi vuonna 2018, että työterveyshuollon palvelujen tuottaminen kunnan kokonaan omistamassa yhtiössä on todennäköisimmin tutkituista vaihtoehdoista taloudellisesti ja laadullisesti paras tapa järjestää toiminta. Vantaan kaupunginhallituksen yleisjaosto teki 22.10.2018 päätökset sen mahdollistamiseksi, että Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan järjestäminen ja mahdollinen liikkeen luovutus voisi toteutua kuntalain 150 §:n edellyttämin tavoin.

Vantaan Työterveys Oy:n yhtiökokous hyväksyi osaltaan 4.4.2019 sopimuksen liikkeenluovutuksesta, jonka ehtojen mukaan kaupunki luovuttaa yhtiölle Vantaan Työterveys liikelaitoksen liiketoiminnan 1.8.2019. Yhtiö ottaa sopimuksen mukaan luovutushetkellä palvelukseensa luovutuksen kohteena olevan toiminnan piirissä työskentelevän henkilöstön.

Vantaan Työterveys Oy vastaa Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuottamasta palvelusta 1.8.2019 lukien. Liikkeen luovutuksessa kaikki Vantaan Työterveys liikelaitoksen voimassa olevat asiakassopimukset siirretään sellaisenaan Vantaan Työterveys Oy:lle, joka tuottaa jatkossa osakeyhtiömuodossa työterveyshuoltolaissa säädettyä palvelua voimassa olevien palvelusopimusten ehtojen mukaisesti Vantaan Työterveys liikelaitoksen sijaan.

Lopuksi

Helsingin kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa nykyistä vastaavaa käytäntöä, jossa Vantaan kaupunkikonserni vastaa seudullisista yritystyöterveyshuollon palveluista myös Helsingin puolesta. Aiemmin tehdyn sopimuksen siirtäminen Vantaan Työterveys Oy:lle ei vaikuta Työterveys Helsingin toimintaan, eikä sen kaupungille ja kaupungin tytäryhteisöille tuottamiin palveluihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi aikanaan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen yritystyöterveyspalvelujen tuottamiseen liittyen. Kaupunginhallitus on toimivaltainen siirtosopimusta koskevassa asiassa, koska kyseessä on lainsäädännöstä johtuva Vantaan kaupunkikonsernin sisäinen järjestely eikä siitä aiheudu muutoksia yritystyöterveyshuollon palveluita koskevien sopimusten sisältöön eikä tuotettuun palveluun muutoin kuin lainsäädännön muutoksia vastaavasti.

Asia on valmisteltu yhteistyössä Työterveys Helsingin kanssa.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen siirtämisestä

2

Yhteistoimintasopimus 19.3.2009

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kauniaisten kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan Työterveys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Työterveys Helsinki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566