Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

23.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 642

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2020

HEL 2019-008652 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2020 varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

        kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 13.1.2020 ja viimeinen 22.6.2020 sillä poikkeuksella, että 17.2.2020 ja 13.4.2020 ei pidetä kokousta

        syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 10.8.2020 ja viimeinen 14.12.2020 sillä poikkeuksella, että 7.9.2020 ja 12.10.2020 ei pidetä kokousta

Esittelijä

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen kokoukset vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen kokoukset vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Lauta- ja johtokunnat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566