Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/52

 

09.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 601

Kaupunginvaltuuston 28.8.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.8.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1, 2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

4, 5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille ja Vantaan kaupungille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

10

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajalle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

11, 12

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

13

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

14

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

16

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Väylävirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

 

 

17-20

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566