Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2019

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/37

 

09.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 586

V 25.9.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä

HEL 2019-003975 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään seuraava kappale:

"Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeen toteuttamista kumppanuushankkeena selvitetään mm. hankkeen nopean toteuttamisen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on alueen kaavamuutoksen käynnistäminen vuoden 2020 alussa."

Kannattaja: Terhi Koulumies

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite__

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan hanketta Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien Kannelkodin, Pakilakodin ja Mariankodin tilojen kehittämiseksi hoitoyksiköiden vaatimusten mukaisiksi.   

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituspalvelu ja asuntotuotantopalvelu tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kanssa Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisessä. Tavoitteena on varmistaa tarpeita vastaavat tilat ikääntyneiden palveluille ja hoidolle Haagan ja Kaarelan alueilla.      

Suunnitteluvaiheessa parhaana vaihtoehtona on nähty Pohjois-Haagan (Lassila) Hopeatien alueen nykyisiä yksikköjä monipuolisempi palvelukeskus, joka korvaisi Mariankodin ja Kannelkodin. Myös Pakilakodin sijoittumista Hopeatielle selvitetään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite__

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 533

HEL 2019-003975 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.08.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 310

HEL 2019-003975 T 00 00 03

Hankenumero 5264_179

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Asemakaavoituspalvelu tekee Seniorisäätiön kiinteistöjen kehittämistä koskevassa suunnittelussa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja asuntotuotantopalvelun kanssa. Tavoitteena on varmistaa ikääntyneiden palveluille ja hoidolle tulevia tarpeita vastaavat tilat Haagan ja Kaarelan alueilla. 

Seniorisäätiön nykyisten kiinteistöjen kehittäminen tuleviin vanhuspalvelun tarpeisiin sopiviksi on osoittautunut haastavaksi. Nykyisistä sijainneista Pohjois-Haagan (Lassila) Hopeatien alue on nähty tulevan toiminnan tarpeisiin parhaiten soveltuvana sijaintina nykyisiä yksikköjä monipuolisemmalle ja Seniorisäätiön palveluja integroivalle palvelukeskukselle. Hopeatien alueella on Seniorisäätiön kiinteistön ohella mahdollisuus samassa yhteydessä selvittää nykyisten Hekan kiinteistöjen kehittämistä.

Alueen kaavamuutoksen valmistelu voidaan aloittaa, kun sosiaali- ja terveystoimialan ja Hekan tavoitteet ja suunnitelmat tarkentuvat. Kaupunkikuvallisista asioista ja uuden rakentamisen sijoittamisesta alueelle neuvotellaan hankkeen suunnittelun edistyessä. Mikäli hankkeessa edetään kaavamuutokseen ja toteutukseen, muiden Seniorisäätiön nykyisin hallinnoimien kiinteistöjen osalta voidaan tutkia mahdollisuuksia sijoittaa niihin muita julkisia palveluja tai asumista. Tämä voi tapahtua ko. kiinteistöjen korjaamisen, käyttötarkoitusten muutosten tai uudisrakentamisen kautta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792

lotta.aulamo(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2019 § 125

HEL 2019-003975 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta.

Vuosien varrella on yritetty ratkoa Seniorisäätiön kiinteistöjen kehittämistä. Rakennuksia on vaikea muuttaa monipuolisen palvelukeskuksen konseptin mukaisiksi ryhmäkodeiksi. Ryhmäkodeiksi huonosti soveltuvat tilat sekä laajentumiseen ja toimintaan soveltumattomat tontit ovat estäneet kiinteistöjen kehittämisen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on valmistellut erilaisia vaihtoehtoja yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Alustava suunnitelma koskee rakennuksia Hopeatiellä Haagassa. Uuden suunnitelman tavoitteena on, että Hekan Hopeatien palvelutaloa laajennettaisiin monipuoliseksi palvelukeskukseksi ja sen viereen rakennettaisiin asuintaloja ikääntyneille. Pohjois-Haagan monipuolinen palvelukeskus korvaisi Mariankodin ja Kannelkodin. Myös Pakilakodin sijoittumista Hopeatielle selvitetään.

Suunnitteilla on nyt asian jatkotyöstäminen ja suunnitelman tarkentaminen kaavoitukselle. Kaavamuutoksen yhteydessä on mahdollista kaavoittaa alueelle suurempi kampus, johon on tavoitteena sijoittaa tarvittavat toiminnot.

Alueen kaavamuutosta ei ole vielä tehty. Sen valmistuessa myös selviää hankkeen rakennusoikeus sekä se, kuinka suuri rakennus on mahdollista toteuttaa."

21.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566