Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2019

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

24.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 475

Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

HEL 2019-006777 T 00 00 02

Esitys

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen yhdenvertaisuutta edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

        seurata ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa

        seurata asukkaiden osallisuutta ja konkreettisten tarpeiden huomiointia yhdenvertaisuussuunnittelussa

        seurata yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa kaupungin palveluissa.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1. Kok

Päivi Kiili-Laakko

Enni Ikonen

2. Vihr.

Katja Mannerström

Tommi Vilppula

3. Vihr.

Milo Toivonen

Tekla Kosonen

4. SDP

Maria Loima

Timo Kontio

5. SDP

Mikko Weckström

Arja Katriina Ylänkö

6. RKP

Byoma Tamrakar

Pentti Pieski

7. Vas.

Binar Mustafa

Elina Vainikainen

 

Puheenjohtaja: Maria Loima

Varapuheenjohtaja: Katja Mannerström

Samalla kaupunginhallitus kehotti

        kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen

        kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta valita jäseneksi Päivi Kiili-Laakon ja varajäseneksi Enni Ikosen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta valita jäseneksi Binar Mustafan ja varajäseneksi Elina Vainikaisen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta valita Katja Mannerströmin varajäseneksi Tommi Vilppulan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen yhdenvertaisuutta edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

        seurata ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa

        seurata asukkaiden osallisuutta ja konkreettisten tarpeiden huomiointia yhdenvertaisuussuunnittelussa

        seurata yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa kaupungin palveluissa.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1. Kok

 

 

2. Vihr.

Katja Mannerström

 

3. Vihr.

Milo Toivonen

Tekla Kosonen

4. SDP

Maria Loima

Timo Kontio

5. SDP

Mikko Weckström

Arja Katriina Ylänkö

6. RKP

Byoma Tamrakar

Pentti Pieski

7. Vas.

 

 

 

Puheenjohtaja: Maria Loima

Varapuheenjohtaja: Katja Mannerström

Samalla kaupunginhallitus kehottaa

        kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen

        kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki tähtää maailman toimivammaksi kaupungiksi ja strategian mukaan toimivuus rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupunkiin perustetaan yhdenvertaisuustoimikunta.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Laki edellyttää kunnalta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuustoimikunnan keskeisin tehtävä on seurata, että Helsingin kaupunki noudattaa yhdenvertaisuuslain asettamia ehtoja kaupungin palveluissa.

Yhdenvertaisuustoimikunta keskittyy erityisesti palveluiden ja toiminnan yhdenvertaisuuteen, ja lakisääteinen yhdenvertaisuuden edistäminen henkilöstön keskuudessa käsitellään ensisijaisesti henkilöstön monimuotoisuusverkostossa.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja  neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 3.4.2017 kokouksessaan.

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät:

        Yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

        Yhdenvertaisuustoimikunta seuraa asukkaiden osallisuutta ja konkreettisten tarpeiden huomiointia yhdenvertaisuussuunnittelussa

        Yhdenvertaisuustoimikunta seuraa yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa kaupungin palveluissa.

        Lisäksi kaupunginhallitus antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

        Yhdenvertaisuustoimikunta tekee yhteistyötä tasa-arvotoimikunnan kanssa ja lisäksi tarpeen mukaan kaupungin neuvostojen kanssa.

        Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

        Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdenvertaisuustoimikunta kuulee asiantuntijoita ja antaa lausuntoja.

        Yhdenvertaisuustoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 6 kertaa vuodessa: kolme kertaa kevät- ja kolme kertaa syyskaudella.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

Yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Yhdenvertaisuustoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566