Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

24.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 491

Kaupunginvaltuuston 19.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 19.6.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

8

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

10

Tiedoksi toimialoille sekä liikelaitoksille ja virastoille.

 

 

11

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä toimialojen henkilöstöpalveluille.

 

 

12

Tiedoksi kaupunginkanslialle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-alalle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

13

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

 

 

16

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu) sekä Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.

 

 

17

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Satama Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Metsähallitukselle, Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu), Puolustusvoimien pääesikunnalle, Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan logistiikkaosastolle sekä muistutuksen tekijälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja pelastuslautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

18-26

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

7, 9

Ei toimenpidettä.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566