Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

24.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 479

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalveluiden kulttuurijohtajan avoimen viran hoitaminen

HEL 2019-007127 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisalon hoitamaan avoinna olevaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelujen kulttuurijohtajan virkaa 1.7.–30.9.2019 siihen kuuluvine palkkaetuineen. 

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 25.3.2019, 200 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen kulttuurijohtajan virasta ja kehottanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Kaupunginhallitus on 17.6.2019, 457 § valinnut  kulttuurijohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Mari Männistön. Männistö ottaa viran vastaan 1.10.2019 lukien. 

Tiina Merisalo täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä virkaa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566