Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2019

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

24.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 474

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

HEL 2019-006779 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

        tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa

        seurata kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän poistamista Helsingin kaupungin palveluissa

        seurata Helsingin tasa-arvohanketta 2017–2021

        seurata palveluiden tasa-arvosuunnitelman 2019– 2021 toimeenpanoa.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Varajäsen

1.

Kok.

Pia Sievinen

Mukhtar Abib

2.

Kok.

Panu Mäenpää

Ogechukwu Eneh

3.

Vihr.

Alviina Alametsä

Kasper Kivistö

4.

SDP

Roby Mountrakis

Irma Marttila

5.

Vas.

Milla Pyykkönen

Ville Ritala

6.

RKP

Björn Bonsdorff

Anna Jungner-Nordgren

7.

Fem

Nelli Ruotsalainen

Annu Kemppainen

 

Puheenjohtaja: Alviina Alametsä
Varapuheenjohtaja: Roby Mountrakis

Samalla kaupunginhallitus kehotti

        kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen

        kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimikunnan sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä jäseniksi Pia Sievisen ja Panu Mäenpään sekä Pia Sievisen varajäseneksi Mukhtar Abibin ja Panu Mäenpään varajäseneksi Ogechukwu Enehin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta nimetä jäseneksi Milla Pyykkösen ja varajäseneksi Ville Ritalan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Milla Sandt, suunnittelija, puhelin: 310 36229

milla.sandt(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

        tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa

        seurata kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän poistamista Helsingin kaupungin palveluissa

        seurata Helsingin tasa-arvohanketta 2017–2021

        seurata palveluiden tasa-arvosuunnitelman 2019– 2021 toimeenpanoa.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Varajäsen

1.

Kok.

 

 

2.

Kok.

 

 

3.

Vihr.

Alviina Alametsä

Kasper Kivistö

4.

SDP

Roby Mountrakis

Irma Marttila

5.

Vas.

 

 

6.

RKP

Björn Bonsdorff

Anna Jungner-Nordgren

7.

Fem

Nelli Ruotsalainen

Annu Kemppainen

 

Puheenjohtaja: Alviina Alametsä
Varapuheenjohtaja: Roby Mountrakis

Samalla kaupunginhallitus kehottaa

        kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen

        kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimikunnan sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on, että sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Helsinki tähtää maailman toimivimmaksi kaupungiksi, ja se perustuu mm. sukupuolten tasa-arvolle ja syrjimättömyydelle kaikissa kaupungin palveluissa. Helsingin kaupungissa sukupuolten tasa-arvon edistäminen koskee tasa-arvolain (609/1986) mukaisesti kaikkia sukupuolia, sukupuoli-identiteettejä ja sukupuolen ilmaisuja.

Tasa-arvolaki edellyttää kunnilta viranomaisina suunnitelmallista sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvotoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on seurata, miten tämä toteutuu käytännössä.

Tasa-arvotoimikunta keskittyy erityisesti palveluiden ja toiminnan tasa-arvoon, ja lakisääteinen sukupuolten tasa-arvon edistäminen henkilöstön keskuudessa käsitellään ensisijaisesti kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen muodostamissa yhteistyöelimissä ja henkilöstön monimuotoisuusverkostossa.

Tasa-arvotoimikunnan asettamisesitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta kokouksessaan 3.4.2017. Tasa-arvotoimikunta asetettiin myös edellisen kaupunginhallituksen kaudelle 2017–2019.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävät

Tasa-arvotoimikunta tukee sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa. Samalla toimikunta seuraa, miten kaupunkistrategian kirjaus sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta läpileikkaavaksi periaatteeksi kaupungin toiminnassa toteutuu.

Tasa-arvotoimikunta tukee ja seuraa kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän poistamista Helsingin kaupungin palveluissa.

Tasa-arvotoimikunta seuraa Helsingin kaupunkistrategiaa toteuttavan tasa-arvohankkeen (2017–2021) toteutusta.

Tasa-arvotoimikunta seuraa myös palveluiden tasa-arvosuunnitelmaa (2019–2021), jonka laatimisessa edellinen tasa-arvotoimikunta oli mukana.

Tasa-arvotoimikunta tekee yhteistyötä yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa ja lisäksi tarpeen mukaan kaupungin neuvostojen kanssa.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

Tehtäviensä toteuttamiseksi tasa-arvotoimikunta kuulee asiantuntijoita ja antaa lausuntoja.

Tasa-arvotoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 6 kertaa vuodessa: noin kolme kertaa kevät- ja kolme kertaa syyskaudella.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

Tasa-arvotoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Tasa-arvotoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla tasa-avolain mukaisesti sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Milla Sandt, suunnittelija, puhelin: 310 36229

milla.sandt(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566