Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

17.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 456

Henkilöstökassatoimikunnan asettaminen

HEL 2019-006273 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen henkilöstökassatoimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja valvoa henkilöstökassan toimintaa.

Samalla kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

rahoitusjohtaja

talous- ja suunnittelupäällikkö

Tuula Saxholm

Tero Vuontisjärvi

Kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

henkilöstöpolitiikan päällikkö

suunnittelupäällikkö

Asta Enroos

Pekka Tirkkonen

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

talous- ja suunnittelupäällikkö

henkilöstöpäällikkö

Sampo Pajari

Kirsi Kallio

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Vuokko Uusikangas

Kimmo Sainio

JUKO

Tehy

 

 

Carita Bardakci

Jussi Ruokonen

JHL

Jyty

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita toimikunnan puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin ja varapuheenjohtajaksi yksikön päällikkö Asta Enroosin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

JHL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

JUKO

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tehy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Jyty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstökassan sääntöjen mukaan henkilöstökassan toimintaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi valitaan järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä. Kullekin jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus määrää toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimikuntaan kuuluivat edellisellä toimikaudella puheenjohtajana Tuula Saxholm varajäsenenään Tero Vuontisjärvi, varapuheenjohtajana Asta Enroos varajäsenenään Sari Kuoppamäki, Sampo Pajari varajäsenenään Kirsi Kallio, Jaana Alaja varajäsenenään Vuokko Uusikangas sekä Jussi Ruokonen varajäsenenään Carita Bardakci.

Järjestöneuvottelukunta on ehdottanut, että sen esityksestä toimikuntaan vuonna 2019 alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi valitaan Vuokko Uusikangas ja Carita Bardakci sekä ensiksi mainitun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kimmo Sainio ja jäljempänä mainitun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jussi Ruokonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

JHL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

JUKO

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tehy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Jyty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566