Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2019

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

17.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 458

Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle

HEL 2019-006241 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 90 miljoonan euron lainat seuraavin ehdoin:

Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 45 miljoonaa euroa 1,5 % vuotuisena kiinteäkorkoisena lainana ja 45 miljoonaa euroa 12 kuukauden euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomarginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioidaan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.

Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2021.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

HKL johtokunnan päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikenneliikelaitos

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen investointiennuste vuodelle 2019 on 156,1 milj. euroa. Investoinnit rahoitetaan tulos- ja lainarahoituksella. Lainojen nostoissa on pyritty huomioimaan kaupungin kassatilanne.

Liikenneliikelaitoksella oli 31.12.2018 ulkoista lainaa 233,1 milj. euroa ja kaupungin sisäisiä lainoja 143,1 milj. euroa. Vuonna 2018 liikenneliikelaitos nosti kaupungin sisäistä lainaa 130 miljoonaa euroa, jonka lisäksi investointeja on rahoitettu liikelaitoksen kirjanpidon käyttötililtä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt (18.4.2019, § 70) hakea vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista 90 000 000 euron suuruista kaupungin lainaa.

Vuoden 2019 talousarvion kohdalla 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, on osoitettu 266 593 000 euroa liikelaitosten sisäisiin lainoihin kaupungilta. Lainojen myöntämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

HKL johtokunnan päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikenneliikelaitos

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566