Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 417

Suutarilasta Y-säätiölle varattua tonttia koskevat oikaisuvaatimukset

HEL 2018-009887 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus jätti tutkimatta sille osoitetut vaatimukset, jotka koskevat kaupunginhallituksen 8.4.2019, 245 § tekemää päätöstä tontin varaamisesta Suutarilasta Y-Säätiö ry:lle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen päätös 8.4.2019 § 245

2

Päätöksen liite 1

3

Päätöksen liite 2

4

Kunnallisvalitus 23.4.2019

5

Oikaisuvaatimus 23.4.2019

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vaatimusten esittäjät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitukselle osoitetut vaatimukset

Kaupunginhallitus on 8.4.2019, 245 § päättänyt varata tontin 40094/14 Suutarilasta Y-Säätiö ry:lle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta, joka perustuu kuntalain 136 §:n mukaisesti siihen, että päätös koskee valmistelua.

Päätös liitteineen on liitteenä 1, 2 ja 3.

Helsingin kaupungin kirjaamoon on 23.4.2019 saapunut yksityishenkilön tekemä oikaisuvaatimus sekä valitus, joissa vaaditaan päätöksen oikaisua. Lisäksi kaupungin kirjaamoon on 9.5.2019 saapunut seitsemän yksityishenkilön tekemä yhteinen vaatimus, jossa vaaditaan päätöksen kumoamista ja palauttamista valmisteltavaksi.

Vaatimukset ovat liitteinä 4, 5 ja 6.

Päätöksen muutoksenhakukelpoisuudesta ja vaatimusten tutkimatta jättäminen

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimusten kohteena oleva päätös on pidetty nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti 16.4.2019. Päätökseen ei ole annettu ohjeita oikaisuvaatimuksen tekemiseksi, joten kaupunginhallitukselle osoitettujen vaatimusten saapumisen ajankohdalla ei ole niiden tutkimisen kannalta merkitystä.

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 §). Jos valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus tai valitus, se jätetään tutkimatta.

Kuntalain 141.3 §:n mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 8.4.2019, 245 § päättänyt tontin varaamisesta päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla rakennushankkeen suunnittelua varten. Tontin varauksessa on kyse kaupungin yksipuolisesta päätöksestä, että se ei varaa taikka luovuta tonttia varausaikana muille ja että kaupunki tulee vastaisuudessa luovuttamaan varatun tontin varauksensaajalle edellyttäen, että varaaja on noudattanut varausehtoja. Varaus tehdään ainoastaan suunnittelua varten, eikä se suoraan taikka nimenomaisesti oikeuta tontin saamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä ei ole lopullisesti ratkaistu asiaa, sillä varsinainen tontin luovutusta koskeva asia tulee myöhemmin lopullisesti ratkaistavaksi Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaisesti määräytyvän toimivaltaisten viranomaisen toimesta sen itsenäisen harkintavallan rajoissa. Päätöstä, joka ei ole lopullinen on kunnallishallinnossa pidetty vakiintuneen tulkinnan mukaan vailla valituskelpoisuutta olevana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen päätös 8.4.2019 § 245

2

Päätöksen liite 1

3

Päätöksen liite 2

4

Kunnallisvalitus 23.4.2019

5

Oikaisuvaatimus 23.4.2019

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vaatimusten esittäjät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566