Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

V 5.6.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2019-005751 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Leo Straniukselle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsee Sameli Sivosen varajäseneksi (Amanda Pasasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

        valitsee Sameli Sivosen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen nimi korjattiin teknisenä korjauksena päätösehdotukseen.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 14.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Leo Straniuksen (Vihr.) 7.6.2017 § 267 varajäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä § 268 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Leo Stranius pyytää 14.5.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista muiden luottamustehtävien vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 14.5.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566