Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 392

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2019-004823 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 

Jäsen

 

Varajäsen

1.

Kok.

 

pormestari

 

Ulla-Marja Urho

2.

Vihr.

 

kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

 

Mikko Särelä

3.

Kok.

 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari

 

Juha Hakola

4.

SDP

 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

 

Thomas Wallgren

5.

Vihr.

 

sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari

 

Jasmin Hamid

6.

Kok.

 

Daniel Sazonov

 

Jenni Pajunen

7.

Kok.

 

Wille Rydman

 

Arja Karhuvaara

8.

Kok.

 

Terhi Koulumies

 

Otto Meri

9.

Vihr.

 

Kaisa Hernberg

 

Mikko Kiesiläinen

10.

Vihr.

 

Ozan Yanar

 

Fatim Diarra

11.

SDP

 

Tomi Sevander

 

Elisa Gebhard

12.

Vas.

 

 

 

 

13.

Vas.

 

 

 

 

14.

PS

 

Mika Raatikainen

 

Mari Rantanen

15.

RKP

 

Marcus Rantala

 

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

pormestari

 

1. varapuheenjohtaja

Anni Sinnemäki

 

2. varapuheenjohtaja

Tomi Sevander

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta esittää kaupunginhallituksen jäseniksi, varajäseniksi ja 1. varapuheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä:

        kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin varajäseneksi Mikko Särelä

        sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin varajäseneksi Jasmin Hamid

        jäseneksi Kaisa Hernberg, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Kiesiläinen

        jäseneksi Ozan Yanar, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Fatim Diarra

        1. varapuheenjohtajaksi Anni Sinnemäki

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 

Jäsen

 

Varajäsen

1.

Kok.

 

pormestari

 

Ulla-Marja Urho

2.

Vihr.

 

kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

 

 

3.

Kok.

 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari

 

Juha Hakola

4.

SDP

 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

 

Thomas Wallgren

5.

Vihr.

 

sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari

 

 

6.

Kok.

 

Daniel Sazonov

 

Jenni Pajunen

7.

Kok.

 

Wille Rydman

 

Arja Karhuvaara

8.

Kok.

 

Terhi Koulumies

 

Otto Meri

9.

Vihr.

 

 

 

 

10.

Vihr.

 

 

 

 

11.

SDP

 

Tomi Sevander

 

Elisa Gebhard

12.

Vas.

 

 

 

 

13.

Vas.

 

 

 

 

14.

PS

 

Mika Raatikainen

 

Mari Rantanen

15.

RKP

 

Marcus Rantala

 

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

pormestari

 

1. varapuheenjohtaja

 

 

2. varapuheenjohtaja

Tomi Sevander

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 30 §:n 1 momentin mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä sille ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

  1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
  2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
  3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
  4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä esitettyä 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 364

HEL 2019-004823 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.05.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566