Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

27.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 408

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-2, 10, 12-15, 18-20, 22-23, 29-31, 33, 36

Ei toimenpidettä.

 

 

3-4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

5

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa laatimaan hankkeesta erillisen kustannusseurantaraportin, jossa arvioidaan kustannusarvion toteutumista hankkeen kaikissa eri vaiheissa ja mahdollisiin poikkeamiin johtaneita syitä. Raportti luovutetaan pormestarille perusparannuksen valmistuttua.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä pelastuslautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muistutuksen tekijälle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä pelastuslautakunnalle (nämä esityksellä otteissa).

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä pelastuslaitokselle.

 

 

5, 11, 16, 17, 24, 25

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

21

Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

26-28, 32, 34-35, 37

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 5.6.2019.

 

 

38-44

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566